PNÖMOTORAKSTA KULLANILAN DREN ÇAPININ AĞRIYA ETKİSİ NEDİR?


Creative Commons License

Patlakoğlu M. S., Yapakcı Z. T., Yalçınkaya S.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.240

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.240
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: 

Pnömotoraks miktarı ve kliniğine göre drenaj ile tedavi gerektiren acil bir sağlık sorunudur. Drenaj için çeşitli kalın-lık ve yapıda drenler kullanılır. Kliniğimizde son birkaç yıldır primer ve sekonder spontan pnömotoraks olgularında drenaj için tercih ettiğimiz 8 Fr kalınlıktaki plevral kateterin tedavideki etkinliğini değerlendirmek amacıyla bir gözlemsel çalışma gerçekleştirdik.

Gereç ve Yöntem: 

Kliniğimizde 2020 yılı içinde takip ve tedavi ettiğimiz primer ve sekonder spontan pnömotoraks hastalarına sırayla 8 Fr plevral kateter veya 28 Fr toraks dreni uyguladık. Hastanın klinik olarak aşırı solunum sıkıntısı göstermesi, tan-siyon pnömotoraks izlenmesi gibi hayatı tehdit eden haller dışında sıralamada değişiklik yapılmadı. Anılan hallerde hastaya 28 Fr toraks dreni uygulandı. Hastaların hepsine aynı analjezik tedavi verildi. Hastalara ilk üç gün ilgili he-kim tarafından görsel ağrı ölçeği uygulanarak hastanın ağrısı değerlendirildi. Bir yıllık süre tamamlandıktan sonra alınan izni takiben anılan hastaların dosyaları değerlendirilerek yaş, cinsiyet, pnömotoraks tipi, tarafı, dren kalınlığı, ilk üç gün uygulanan görsel ağrı ölçeği değerleri, hastanede kalış süresi ve klinik sonuçlar kayıt edildi.

Bulgular: 

Çalışmanın gerçekleştirildiği 01.01 2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında toplam 73 hastaya pnömotoraks nedeniyle drenaj uygulandı. Hastaların 56 sı erkek, 17 si kadın, 44 ü primer, 29 u sekonder spontan pnömotoraks hastasıydı. Hastaların 37 sinde 8 Fr plevral kateter, 36 sında ise 28 Fr toraks dreni uygulandı. Ortalama yaş 44,6 ± 20,8 olarak hesaplandı (18-83 yıl). Ortalama hastanede kalış süresi 7,5 ± 5,3 olarak bulundu (3-35 gün). Dren tiplerine göre görsel ağrı ölçeği değerleri incelendiğinde ince kateter takılanlarda anlamlı olarak daha düşük değerler tespit edildi.

Pnömotoraks nedeniyle plevral kateter ve toraks dreni uygulanan hastaların grafileri