Endodontic Treatment Approaches in Teeth with Anatomical Variations: 2 Case Reports


Tuzcu E., Kiraz G., Kurnaz S.

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.117

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: Due to the complex morphology of root canals, detailed clinical evaluation and accurate interpretation of radiographic images are very important. The aim of this case report is to demonstrate the endodontic treatment approaches of 2 different teeth with anatomical variations. CASE REPORT: Case 1; A 44-year-old female patient applied to our clinic with the complaint of severe pain. In the clinical examination of the patient, deep dentin caries was observed in the right mandibular second molar tooth. In the radiographic examination, it was determined that the root canals of the tooth showed anatomical variation, and “C canal” anatomy was detected in the CBCT image. Chemomechanical preparation of the tooth was completed in the first session. Calcium hydroxide was used as an intracanal medicament between sessions for 2 weeks. In the second session, the patient’s complaints were completely resolved, root canal treatment and coronal restoration were completed. Case 2; A 24-year-old male patient was admitted to our clinic with severe pain. In the clinical examination of the patient, deep dentin caries was detected in the right lower second premolar tooth. In the radiographic examination, it was observed that the root canal is separated into two in the middle third portion of the root. In the first session, the chemomechanical preparation of the tooth was completed. Between sessions, calcium hydroxide was administered as an intracanal medicament for 2 weeks. In the second session, the patient’s complaints were completely resolved, root canal treatment and coronal restoration were completed. CONCLUSION: With the correct diagnosis and effective treatment in teeth with anatomically different morphologies, existing teeth could be preserved and successful clinical results could be obtained. Keywords: C-shaped root canal system; Morphology; Root Canal Treatment; Variations; 3 Dimension Imaging

AMAÇ: Kök kanallarının karmaşık morfolojisi nedeniyle, ayrıntılı klinik değerlendirme ve radyografik görüntülerin doğru yorumlanması oldukça önemlidir. Bu vaka raporunun amacı farklı anatomik varyasyon görülen 2 farklı dişin endodontik tedavi yaklaşımlarının gösterilmesidir. OLGU SUNUMU: Olgu 1; 44 yaşında kadın hasta kliniğimize şiddetli ağrı şikâyeti ile başvurdu. Hastanın klinik muayenesinde hastanın sağ alt ikinci molar dişinde derin dentin çürüğü gözlemlendi. Hastanın radyografik muayenesinde ise dişin kök kanallarında anatomik varyasyon gözlendiği tespit edildi ve dişin KIBT görüntüsünde de “C kanal” anatomisine sahip olduğu görüldü. İlk seansta dişin kemomekanik preparasyonu tamamlanarak seanslar arasında kanal içi medikament olarak 2 hafta kalsiyum hidroksit uygulandı. İkinci seansta hastanın şikayetlerinin tamamen geçmiş olduğu görüldü ve kök kanal tedavisi ile koronal restorasyon tamamlandı. Olgu 2; 24 yaşında erkek hasta kliniğimize şiddetli ağrı nedeni ile başvurdu. Hastanın klinik muayenesinde sağ alt ikinci premolar dişinde derin dentin çürüğü tespit edildi. Radyografik muayenesinde ise dişin orta üçlüsünde kök kanallarının ikiye ayrıldığı gözlemlendi. İlk seansta dişin kemomekanik preparasyonu tamamlanarak seanslar arasında kanal içi medikament olarak 2 hafta kalsiyum hidroksit uygulandı. İkinci seansta hastanın şikayetlerinin tamamen geçmiş olduğu görüldü ve kök kanal tedavisi ile koronal restorasyon tamamlandı. SONUÇ: Anatomik olarak farklı morfolojilere sahip dişlerde doğru teşhis ve etkili bir tedavi ile mevcut dişler korunabilir ve başarılı klinik sonuçlar elde edilebilir. Anahtar Kelimeler: C kanal; Kök kanal tedavisi; KIBT; Morfoloji; Varyasyon