Çocuk Hastanesinde yatarak tedavi gören çocukları olan annelerin bakımında ıslak mendil kullanma durumlarının incelenmesi.


Akçay Didişen N., Yavuz B., Bolışık B.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.91-100, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: This study was designed to ınvestıgatıon of usıng wet wıpes m the çare of hospıtalızedchıldren'mothers ın chıldren’s hospıtals. Methods: This study was designed as a descriptive study and the study data were collected with face to face intervievvs with 200 mothers whose children were hospitalized in a university hospital, between 30 June 2012 and 15 January 2013. The data were collected with a questionnaire form specifically designed in compliance with the recent literatüre which was composed of 30 questions. The study data were evaluated with SPSS 16.0. The percentage and frequency distributions were calculated and ali results were presented in tables. Permissions in vvriting were obtained from the institutions where the study was conducted, The Board ofEthics at the School of Nursing, and Children 's Hospital. Results: İt was reported that 53% of the participants used wet wipes after urination while 58% used wet wipes follovving urination and defaecating during their stay in the hospital. The most common uses o f wet wipes were found to be changing diapers (45,5%), daily çare (34,5%), and cleaning hands after meals (27%). The most common other body parts in using wet wipes were hands and feet (46%) and face (38%). Conclusion: The study results illustrated that mothers preferred wet wipes while chanqinq diapers, daily çare of their children and cleaninq different parts of their bodies durinq their stay in the hospital. İn this context, pediatric nurse who advocates and decision-makers between the roles relatinq to child çare qiven property or child çare accordinq to the selection of 'Instruments and in the use of wet wipes which areas is often employed, should be performed in which the Chemicals and they can create compücations incidence for further multicenter, long-term studies

Amaç: Bu çalışma çocuk hastanesinde yatarak tedavi gören çocukları olan annelerin bakımda ıslak mendil kullanma durumlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri 30 Haziran 2012-15 Ocak 2013 tarihleri arasında Üniversite Hastanesinde çocukları yatarak tedavi gören 200 anneye yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır Araştırma verilerinin toplanmasında literatüre dayalı olarak hazırlanan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen toplam 30 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmış ve tüm sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın yürütüldüğü kurumlardan ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik Kurulu'ndan ve Çocuk Hastanesi'nden yazılı izin alınmıştır. Araştırmaya katılan annelere de araştırma hakkında bilgi verilmiş, onamları da alınmıştır. Bulgular: Çalışmamızda annelerin hastanede kaldıkları süre içerisinde çocuklarının alt temizliğini çocuk sadece idrarını yaptığında % 53'ünün ıslak mendille (n:106); idrar ve gaitasını yaptığında ise; % 58'inin ıslak mendil ile (n:116) temizlik yaptığı belirlenmiştir. Islak mendil kullandıkları işlemlere baktığımızda ise en çok %45.5'inin alt temizlik sırasında kullandığı (n:91), %34.5'inin çocuğun günlük bakımında kullandığı (n:69) %27'sinin yemek sonrası ellerin temizliğinde (n:54) kullandığı saptanmıştır. En çok tercih ettikleri diğer vücut bölümlerinin ise %46 el-ayak (n:92) ve %38 yüz bölgesi (n:76) olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmamızda annelerin üniversite hastanesinde kaldıkları süre içerisinde çocukların alt temizliğinde, çocuk bakımında ve farklı işlemlerde vücut bölümlerindeki bakımın sürdürülmesinde sıklıkla ıslak mendili tercih ettikleri saptanmıştır. Bu bağlamda pediatri hemşiresinin savunucu ve karar alıcı rolleri arasında bulunan çocuğa verilen bakımın özelliği ya da çocuk bakımına uygun araçların seçimi ve kullanımında ıslak mendillerin hangi bölgelerde sık kullanıldığı, içerisindeki kimyasalların ve onların oluşturabileceği komplikasyonların görülme oranlarına yönelik daha çok merkezli ve uzun soluklu çalışmaların yapılması önerilmektedir