Evde Bakım Hastalarında Görülen Yeni Ürolojik Problemler: Çıkmayan Sondalar (New Urologic Problems in Home Care Patients: Adhesive Cathater)


Creative Commons License

Korkut Y., Aras B., Kenan E.

Genel Tıp Dergisi, vol.31, no.2, pp.145-147, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Genel Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.145-147
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate urological problems and solutions in patients receiving home health care. Material and Method: The study included 99 patients were with chronic urethral catheter use among 1950 patients who received home health care between January 2017 and February 2019. The problems faced by patients and health personnel, ways to deal with problems and the reasons for applying to urology specialist were recorded. Results: The mean age of the patients included in the study was 77.3 (48-96) years. Fifty-five patients (55.5%) were male. Among the primary diseases of home care patients, 58 (58.5%) were the most common neurological problems. The urological problems were urinary infection in 18.1%, inability to remove the catheter in 18.1%, urethral erosion due to chronic irritation in 15.1% and hematuria in 8%. Antibiotherapy was applied to patients with urinary infection. Hematuria was treated in situ by irrigation and interruption if anticoagulant use was discontinued. In patients with urethromeatal erosion, a condom catheter was passed or a clean intermittent catheterization was performed and treated using local ointment. The patients who could not be probed were brought to the hospital for consultation with the urologist and the catheter was removed by interventional procedures (urethral or suprapubic). Conclusion: Urological problems are seen in 60% of the problems faced by home care patients, and a low percentage of these problems require urologist support.

Amaç: Evde sağlık hizmeti alan hastalardaki ürolojik problemlerin ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2017- Şubat 2019 yılları arasında evde sağlık hizmeti alan ve her ay düzenli takibi yapılan 1950 hasta içerisinden kronik üretral kateter kullanımı olan 99 hasta alındı. Hastaların ve sağlık personelinin karşılaştığı problemler, bu problemler ile baş edilme yöntemleri ve üroloji uzmanına başvuru nedenleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşları 77,3 (48-96) idi. Hastaların 55’i (%55,5) erkek idi. Evde bakım hastalarının birincil hastalıkları arasında en çok görülen 58 (%58,5) ile nörolojik sorunlardı. Karşılaşılan ürolojik sorunlar ise sırası ile %18,1 hastada üriner enfeksiyon, %18,1 hastada sondanın çıkmaması, %15,1 hastada kronik irritasyona bağlı üretral erozyon ve %8 hastada hematüri görüldü. Üriner enfeksiyonu olan hastalara antibiyoterapi uygulandı. Hematüri, irrigasyon yapılarak ve antikoagülan kullanımı kesilebiliyorsa ara verilerek yerinde tedavi edildi. Üretromeatal erozyonu olan hastalarda prezervatif sondaya geçildi yada temiz aralıklı kateterizasyon yapılıp lokal pomad kullanılarak tedavi edildi. Sondası çıkartılamayan hastalar üroloji uzmanına danışılmak üzere hastaneye getirildi ve sonda girişimsel işlemler uygulanarak (üretral veya suprapubik) çıkarıldı. Sonuç: Evde bakım hastalarının karşılaştığı sorunlar içerisinde ürolojik problemler % 60 oranında görülmekte olup, bu problemlerin düşük bir oranı üroloji uzman desteği gerektirmektedir