Göz İçi Basıncının Sistemik Kan Basıncı, Vücut Kitle İndeksi ve Diyabet ile Olan İlişkisi: Toplum Tabanlı Populasyon Çalışması


Gültekin Irgat S., Yıldırım N.

TOD 54. Sanal Ulusal Kongre, Antalya, Turkey, 9 - 13 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

SS-239 Göz İçi Basıncının Sistemik Kan Basıncı, Vücut Kitle İndeksi ve Diyabet ile Olan İlişkisi: Toplum Tabanlı Populasyon Çalışması Saadet Gültekin Irgat1 , Nilgün Yıldırım2 1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakultesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Kütahya 2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Eskişehir GİRİŞ VE AMAÇ:Göz içi basıncının (GİB) 40 yaş üstü populasyonda sistemik kan basıncı, vücut kitle indeksi ve diyabet ile olan ilişkisini değerlendirmek. YÖNTEM:Eskişehir bölgesi toplum tabanlı glokom prevelans çalışmasına katılan 40 yaş üstü 5184 kişiye ait GİB ölçümü, sistemik kan basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ) ve diyabet varlığı ile ilgili veriler değerlendirildi. Tüm katılımcıların sağ gözleri çalışmaya alındı. Sistemik kan basıncı 140/90 mm Hg, VKİ 25 Kg/m² sınır değer olarak kabul edildi. İstatistiksel anlamlılık p < 0.05 olarak kabul edildi. GİB ile ilişkili faktörleri değerlendirmek için multiple lineer regresyon analizi kullanıldı. BULGULAR:Çalışmaya katılan 5184 kişinin %71’i kadın, %29 u erkek olup yaş ortalaması 57.88 ± 10.57 (40-94) idi. Tüm populasyondaki ortalama GİB 16.13 ± 3.13 mm Hg idi. Sistolik kan basıncı (SKB) 140 mm Hg ve üzerinde olanlarda ortalama GİB’i 16,51 ± 3,12 mm Hg, düşük olanlarda ise 15,91 ± 3,1mm Hg idi (p< 0.001). Diastolik kan basıncı (DKB) 90 mm Hg üzerinde ve altında ortalama GİB değerleri sırasıyla; 16,43 ± 3,15, 15,99 ± 3,09 mm Hg idi (p< 0.001). VKİ 25 ve altında ortalama GİB 15.73 ± 3.25 mm Hg, üstünde ise 16.33 ± 3.02 mm Hg olup aradaki fark önemliydi (p <0.001). Diyabet öyküsü olanlarda ortalama GİB 16.65 ± 3.14 mm Hg, olmayanlarda 16.05 ± 3.12 mm Hg idi (p<0.001). TARTIŞMA VE SONUÇ:GİB glokom gelişmesinde önemli bir risk faktörü olup glokom prevelans çalışmaları ve tedavi için en önemli kriterdir. Toplumda GİB’in normal dağılımı ve etkileyen faktörlerin bilinmesi glokom çalışmaları açısından önemlidir. Farklı toplumlarda GİB dağılımı ile ilişkili faktörleri belirlemek için birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmamızda GİB’in SKB, DKB, VKİ ve diyabet varlığı ile ilişkisi saptandı. Multiple lineer regresyon analizi sonuçlarını değerlendirdiğimizde GİB artışını etkileyen paremetreler önemlilik sırasına göre; diyabet, SKB ve VKİ idi. Diyabet, SKB ve VKİ’nin sırasıyla regresyon analizindeki R² değerleri; 0.028, 0.101, 0.019 olarak hesaplandı. Anahtar Kelimeler: göz içi basıncı, sistemik kan basıncı, vücut kitle indeksi, diyabet