HİPERTANSİF OBEZLERDE YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI EGZERSİZ VE ORTA YOĞUNLUKLU SÜREKLİ EGZERSİZ EĞİTİMİNİN ETKİLERİ


Yaman F.

Uluslararası Katılımlı 28. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon KongresiUluslararası Katılımlı 28. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2021, pp.173

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.173
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bilinen hipertansiyonu olan obez bireylerde uygulanan yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz eğitimin (YYAEE) ve orta yoğunluklu sürekli egzersiz eğitimin (OYSEE) vücut kompozisyonuna, kan basıncına ve fonksiyonel egzersiz kapasitesi üzerine etkinliğini retrospektif olarak araştırmaktır. Ek olarak, uygulanan her iki egzersiz eğitiminin etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Antihipertansif medikal tedavi altında olan 21 obez bireylerin (YYAEE n=11; OYSEE n=10) verileri retrospektif olarak değerlendirildi.YYAEE verilen grubun yaş, vücut ağırlığı (kg), boy (m) ve VKI (kg/m2) ortalaması sırasıyla 61,64±5,55; 91,52 ±11,50; 1,62 ±0,07; 34,91±2,45 idi. OYSEE verilen grubun yaş, vücut ağırlığı (kg), boy (m) ve VKI (kg/m2) ortalaması sırasıyla 58,10±3,45; 100,47±17,95; 1,58 ±0,05;40,45±2,08 idi. Hastaların aerobik egzersiz kapasitesi Bruce protokolünde efor testi kullanılarak metabolic equivalent (MET) seviyeleri ile belirlendi. Efor testinde saptanan MET değeri alt ekstremiteye verilecek yükü hesaplamak için kullanıldı. Haftada 3 gün bisiklet ergometresi (Ergoselect 200, Ergoline GmbH,Bitz, Germany)ile 30 seansı tamamlayan 11 obez bireye YYAEE (1 dk maksimal yükün %85-95’i ile, 1dk maksimal yükün %55-65’i dinlenme evresi;16-20 dk), 10 obez bireye ise OYSEE (Maksimal yükün %55-75’i ile 30-35 dk) uygulandığı kaydedildi. Tüm hastalara egzersiz öncesi 5 dk ısınma, 10 dk EHA ve germe egzersizleri ve egzersiz sonrası 5 dk soğuma egzersizleri verildi.Egzersiz öncesi ve sonrası vücut ağırlığı ve komposizyonu(yağ kütlesi (kg), vücut yağ dışı kütlesi (kg), vücut kas kütlesi(kg) ve vücut yağ yüzdesi (%)) rehabilitasyon ünitemizde bulunan Tanita Segmental Composition Analyzer (TANITA MC 780 MA) ile biyoelektriksel impedans analiz (BIA) yöntemi kullanılarak yapılmaktadır.Sistolik ve diastolik kan basıncı değerleri (HBP-1100, OMRON, Brazil) 5 dk istirahat sonrası değerlendirilmektedir. Fonksiyonel kapasite değerlendirilmesinde ise altı dakika yürüme testi (6DYT) uygulanmaktadır. Bulgular: Her iki grubun egzersiz öncesi başlangıç verilerinin (yaş, vücut ağırlığı (kg), VKİ (kg/m2), Boy (m), yağ kütlesi (kg), Yağ dışı kütlesi (kg), kas kütlesi (kg), vücut yağ yüzdesi (%), sistolik kan basıncı (SKB) (mmHg), diyastolik kan basıncı (DKB) (mmHg), 6 DYT ve MET) karşılaştırılmasında anlamlı farklılık yoktu. Hipertansif obez bireylere uygulanan YYAEE ile vücut ağırlığında (kg) (p=0,005), VKİ’nde(kg/m2) (p= 0,002), yağ kütlesinde (kg) (p= 0,001), vücut yağ yüzdesinde (%) (p=0,000), SKB’nda (p= 0,002) ve 6DYT’nde (p=0,000) anlamlı iyileşme gösterildi. OYSEE verilen grupta ise vücut ağırlığında (kg) (p=0,007), VKİ’nde(kg/m2) (p= 0,01), yağ kütlesinde (kg) (p= 0,005), vücut yağ yüzdesinde (%) (p=0,043), DKB’nda (p=0.023) ve 6DYT’nde (p=0,003) anlamlı iyileşme saptandı.YYAEE’nde OYSEE’ye göre sistolik kan basıncındaki azalma (p= 0,038) ve 6DYT’deki artış (p= 0,036) daha anlamlıydı. Sonuç: Hipertansif obez bireylerde bisiklet ergometresi ile uygulanan YYAEE ve OYSEE vücut ağırlığını, VKİ’yi, vücut yağ kütlesini ve vücut yağ yüzdesini azaltırken; fonksiyonel kapasiteyi artırmaktadır. YYAEE’deki SKB’deki azalma ve fonksiyonel kapasitedeki artış daha belirgindir. Anahtar kelimeler: obezite,hipertansif obezite, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz eğitimi, orta yoğunluklu sürekli egzersiz eğitimi, vücut kompozisyonu,kan basıncı, fonksiyonel kapasite