SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞI REDDİ KONUSUNDAKİ FİKİRLERİ VE TUTUMLARI


Creative Commons License

Akay A., Ergen Dibeklioğlu S.

Other, pp.1-84, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.1-84
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: The concepts of instability and vaccine rejection related to vaccines, which are

the basic elements of preventive health services are as old as the history of vaccines

and have reached a wider mass due to the increasing communication tools in recent

years. In this study, it was aimed to evaluate the approaches of health professionals

to this problem that threatens public health.

METHOD: In our study, our survey form consisting of 21 questions obtained by

scanning the literature was applied to health workers who were confirmed to be

physicians in different cities of Turkey via social media and to non-physician health

workers who were working at Kütahya University of Health Sciences Hospital by

distributing printed questionnaire forms in writing. The sample size was found to be

400 when compared to similar studies in the 80% confidence interval and standard

deviation of 0.05 before the study was started. Those whose answers were found to

be missing/inconsistent on the survey forms were scheduled to be excluded from the

study.

FINDINGS: Health care workers who participated in our study statistically evaluated

their responses. Participants were seen to have reservations about off-the-schedule

vaccines, such as the HPV vaccine, which is considered new, although they were

largely recommended on the routine vaccination schedule. Health workers thought

social media, monetary and legal sanctions could be effective when it comes to

preventing families from being denied the vaccine.

RESULT: The most important feature of our study is that it is one of the most recent

and widely attended studies that address the issue of vaccine rejection in our country

from the point of view of health workers. New, more comprehensive studies in this

area will lead to significant steps in the denial of vaccines that form the basis of

preventive health services.

AMAÇ: Koruyucu sağlık hizmetlerinin temel öğelerinden olan aşılarla ilgili kararsızlık

ve aşı reddi kavramları, aşıların tarihi kadar eski olup, son yıllarda artan iletişim

araçları nedeniyle, daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Çalışmamızda, toplum sağlığını

tehdit eden bu probleme sağlık çalışanlarının yaklaşımlarının değerlendirilmesi

amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmamızda, tarafımızca literatür taranarak elde edilen 21 sorudan

oluşan anket formumuz, sosyal medya aracılığı ile Türkiye’ nin farklı illerinde

çalışmakta olan ve hekim olduğu doğrulanmış sağlık çalışanlarına, basılı anket

formlarının dağıtılması yöntemi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’

nde çalışmakta olan hekim dışı sağlık çalışanlarına uygulandı. Örneklem büyüklüğü,

çalışmaya başlanmadan önce %80 güven aralığında ve standart sapma değeri 0,05

olarak benzer çalışmalara göre hesaplandığında 400 olarak bulundu. Anket

formlarında cevapları eksik/tutarsız bulunanların çalışma dışında bırakılması

planlandı.

BULGULAR: Çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarının verdikleri cevaplar istatistiksel

olarak değerlendirdi. Katılımcıların büyük oranda rutin aşı takvimindeki aşıları

önerdiği, henüz yeni sayılabilecek HPV aşısı gibi takvim dışı aşılar açısından ise

çekincelere sahip oldukları görüldü. Ailelerin aşı reddini önleme konusunda ise, sosyal

medyanın, parasal ve hukuki yaptırımların etkili olabileceğini düşündükleri görüldü.

SONUÇ: Çalışmamızın en önemli özelliği, ülkemizde aşı reddi konusunu sağlık

çalışanları açısından ele alan en yeni ve geniş katılımlı çalışmalardan birisi olmasıdır.

Bu alanda yapılacak yeni, daha geniş kapsamlı çalışmalar ile koruyucu sağlık

hizmetlerinin temelini oluşturan aşıların reddi konusunda önemli adımlar atılmış

olacaktır.