Evaluation of Diagnostic Performance of Xpert MTB/RIF Test for Pulmonary and Extrapulmonary Tuberculosis


Creative Commons License

Gülcan A., Erbay Ü., Genç Ö.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.49, no.4, pp.197-205, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: Rapid and accurate diagnosis of Mycobacterium tuberculosis which is one of the first ten mortal microorganisms all over the world is very important to start treatment rapidly and to prevent new infections. Our aim is to evaluate the diagnostic performance of Xpert MTB/RIF assay for clinical samples in Kütahya where TB incidence remains under mean values for Turkey. Methods: Clinical samples taken from patients suspected of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis were tested with Xpert MTB/RIF assay without any prior processing; and the same samples after NALC-NaOH homogenisation, decontamination or without; depending on the sample type were tested with EZN staining, inoculation on LJ medium,. Performances of culture and Xpert MTB/RIF test were determined in respiratory/ nonrespiratory and smear negative/positive samples; categories of AFB and Xpert MTB/RIF were compared and agreement between diagnostic methods was calculated. Results: Out of 209 patients 26 (12,4%) were accepted as tuberculosis (76.9%, male; 50%, <45 years) after clinical, radiological and microbiological evaluation. Positivity of respiratory and nonrespiratory samples with culture and/or molecular method were 13.2% and 12.5%, respectively. In smear negative respiratory samples, sensitivity and specifity of Xpert MTB/RIF were 84.6% and 100%, in nonrespiratory samples 60% and 100%; in all smear positive samples, sensitivity and specifity were 100%. Smear microscopy had lowest sensitivity for nonrespiratory samples and highest sensitivity for bronchial lavage; sensitivity of Xpert MTB/RIF was similar to culture for respiratory samples and was more sensitive for nonrespiratory samples; agreement in categories of AFB/Xpert MTB/RIF was highest in respiratory samples. Conclusion: In conclusion establishment of Xpert MTB/RIF system together with conventional diagnostic methods will contribute to rapid and reliable results for laboratories with low sample burden in failures of economic and physical conditions.

Amaç: Tüm dünyada mortal enfeksiyon etkenleri arasında ilk on mikroorganizmadan birisi olan Mycobacterium tuberculosis’in hızlı ve doğru tanısı tedaviye kısa sürede başlanması ve yeni enfeksiyonların gelişmesinin önlemesi için oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı, tüberküloz insidansı ülkemiz ortalamasının altında kalan Kütahya’da Xpert MTB/RIF yönteminin çeşitli klinik örneklerdeki tanı performansını değerlendirmektir. Yöntem: Bu amaçla akciğer ve akciğer dışı tüberküloz ön tanılı hastalardan alınan işlenmemiş klinik örneklerin Xpert MTB/RIF testi, örnek türüne göre değişmek üzere NALC-NAOH homojenizasyon- dekontaminasyon işlemi sonrası Erlich Ziehl Nelsen boyaması ve Löwenstein-Jensen besiyerine ekimi yapıldı. Kültür ve Xpert MTB/RIF testinin solunum/solunum dışı ve yayma negatif/pozitif örneklerdeki performansı; yayma mikroskobisi ve Xpert MTB/RIF derecelendirimi karşılaştırıldı, yöntemler arası uyum hesaplandı. Bulgular: Klinik, radyolojik ve mikrobiyolojik değerlendirme sonrası 209 hastanın 26 (%12.4)’sı tüberküloz (%76.9’u erkek, %50’si <45 yaş) kabul edildi. Solunum ve solunum dışı örneklerin kültür ve/veya moleküler yöntem ile pozitiflik yüzdeleri sırasıyla %13.2 ve %12.5 idi. Yayma negatif solunum örneklerinde Xpert MTB/RIF için duyarlılık %84.6, özgüllük %100 iken, solunum dışı örneklerde duyarlılık %60, özgüllük %100, yayma pozitif tüm örneklerde duyarlılık ve özgüllük %100 olarak saptandı. Yayma mikroskopisinin solunum dışı örnekler için en düşük, bronş lavajı için en yüksek duyarlılığa; Xpert MTB/RIF’in solunum örneklerinde kültür ile aynı, solunum dışı örneklerde nispeten daha yüksek duyarlılığa sahip olduğu; ARB ve Xpert MTB/RIF derecelendirimindeki uyumun solunum örneklerinde daha yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Sonuç olarak, Xpert MTB/RIF sisteminin düşük örnek hacmi olan laboratuvarlarda, ekonomik ve fiziki koşul yetersizliğinde konvansiyonel tanı yöntemleri ile birlikte kurulumunun oldukça hızlı ve güvenilir sonuç elde etmeye katkısı olacağı düşünüldü.