Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Bireylere Verilen Psikoeğitimin Tedavideki Etkinliğinin İncelenmesi


Gezgin Yazıcı H.

Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.13, no.2, pp.65-76, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Klinik Psikiyatri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-76
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Araþtýrma, Ýzmir Asker Hastanesi psikiyatri polikliniðine baþvurup muayene olan ve "nevrotik kiþilik özelliði zemininde orta düzeyde yaygýn anksiyete bozukluðu" tanýsý alan bireylere verilen psikoeðitimin tedavideki etkinliðini incelemek amacýyla yapýlmýþtýr. Yöntem: Psikiyatri polikliniðine Mart-Nisan 2009 arasýnda baþvuran hastalar araþtýrmanýn evrenini, yaþ, eðitim durumu, meslek ve daha önce yaygýn anksiyete bozukluðu tanýsý almayan hastalar (30 kontrol 30 deney grubu toplam 60 kiþi) örneklemi oluþturmuþtur. Araþtýrma, öntest-sontest kontrol gruplu araþtýrma modeline göre desenlenmiþ yarý deneysel bir çalýþma olarak yapýlmýþtýr. Veriler, 13 sorudan oluþan Tanýtýcý Bilgi Formu, Spielberger SürekliDurumluk Kaygý Envanteri ve Psikoeðitim Sonrasý Deðerlendirme Formu kullanýlarak toplanmýþtýr. Deney grubundaki bireylerin anksiyete düzeyleri belirlenerek psikoeðitim programýna alýnmýþtýr. Eðitimler sonunda ilacý önerildiði gibi kullanýp kullanmama, ilacý býrakýp býrakmama durumu, ilaç yan etkileri ile ilgili yaþadýðý sýkýntýlar ve iþlevselliði yüzyüze görüþme yöntemiyle doldurulan formla deðerlendirilmiþtir. Verilerin analizinde sayý ve yüzde analizleri ile Independent t testi, kikare testleri, Paired Simple T test kullanýlmýþtýr. Bulgular: Deney grubuna verilen psikoeðitimin bireylerinx ilaca devam etme durumlarýný arttýrdýðý, ilacý býrakmalarýný engellemeye yardýmcý olduðu ve durumluluk-süreklilik anksiyete düzeylerini düþürdüðü görülmüþtür. Sonuç: Eðitim içerikleri ile durumluluk ve süreklilik anksiyete düzeyi birlikte deðerlendirildiðinde ikinci oturumda verilen bireyin hastalýðýna yönelik içgörü kazandýrmaya yönelik eðitimden hastalarýn daha çok fayda gördüðü deðerlendirilmiþtir. Anahtar Sözcükler: Anksiyete, psikiyatri hemþireliði, psikoeðitim.