Kalp Cerrahisi Sonrası El Refleksoloji Masajının Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Çift Kör, Randomize, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma


Göktuna G., Dağcan N., Gürol Arslan G.

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Türkiye, , İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.112

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Amaç: Koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren hastalara uygulanan refleksoloji el masajı ve plasebo el masajının ağrı ve anksiyete üzerine olan etkisini incelemek. Yöntem: This study was conducted a double blinded randomized placebo-controlled parallel-group trial. Çalışma koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren 48 yoğun bakım hastası ile yürütülmüştür. Veriler “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Durumluk Kaygı Ölçeği” ve “Sayısal Ağrı Ölçeği” kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Refleksoloji ve plasebo grubundaki bireylere ekstübasyon işlemi sonrası her iki ele 10 dakika, toplam 20 dakika masaj yapılmıştır. Refleksoloji ve plasebo grubundaki bireylerin masaj öncesi ve masaj sonrası 5. dakika, 30. dakika ve 60. dakikada izlemleri yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon, Student's t testi ve çift yönlü ANOVA analizleri kullanıldı. Çalışmayı bildirmek için CONSORT kontrol listesi kullanılmıştır. Bulgular: Refleksoloji grubunun ve plasebo grubunun ağrı ölçeği puan ortalamaları arasında yapılan istatiksel değerlendirmede grup (F=43.383 p=.000), zaman (F=104.002, p=.000) ve grup*zaman etkileşimine (F=36.569, p=.000) göre ağrı skoru puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Masaj sonrası 60.dakikada refleksoloji masajı alan grubun SAI puan ortalamasının (25.25 ± 5.84), plasebo grubuna (41.04 ± 9.56) göre anlamlı derecede daha düşük olduğu belirlendi (p <0.05). Sonuç: Bu çalışma, CABG ameliyatı sonrası el refleksoloji masajının CABG hastalarında ağrı ve anksiyeteyi azaltmada etkili olduğunu bulmuştur.