MATERNAL İDRAR YOLU ENFEKSİYONU: NEONATAL İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ MİDİR?


Bilgin H., Yalınbaş E. E.

UNEKO 26, Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 18 April 2018, pp.137

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.137
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Maternal idrar yolu enfeksiyonunun (İYE), düşük doğum

ağırlığı, fetal mortalite, itrauterin gelişme geriliği ve

preterm doğum ile ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Ancak

maternal idrar yolu enfeksiyonu ile neonatal idrar yolu

enfeksiyonu arasındaki ilişki tam olarak bilinmemektedir.

Bu çalışmadaki amaç: maternal İYE’nun neonatal İYE ile

ilişkili olup olmadığını değerlendirmektir.

Yöntem:

Prospektif kohort olarak yaptığımız bu çalışmamızda

230 tekiz yenidoğan bebek alınmıştır. Çalışmaya alınan

bebekler intrauterin maternal İYE maruziyetine gore

iki gruba ayrıldılar. Çalışma grubunda (maternal İYE

maruziyeti) 115 bebek ve kontrol grubunda (maternal

İYE maruziyeti olmayan) da 115 sağlıklı bebek çalışmaya

alınmıştır. Tüm katılımcıların tam fizik muayene, idrar

analizi, idrar kültürü ve üriner sistem ultrasonografi

sonuçları incelenmiştir.

Bulgular:

115 çalışma grubu ve 115 kontrol grubu olmak üzere

toplam 230 yenidoğan bebek çalışmaya alınmıştır.

Katılımcıların 153’ünde sezeryan doğum, 77’sinde ise

normal doğum gerçekleştirilmiştir. Gruplar arasında

cinsiyet, anne yaşı, doğum ağırlığı, doğum şekli, gravide ve

gestasyonel yaş bakımından istatistiksel fark izlenmemiştir.

İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber düşük

doğum ağılığı ve erken doğum oranı, diğer gruba kıyasla

çalışma grubunda daha sık izlenmiştir. Kontrol grubuna

göre, çalışma grubunda neonatal İYE oranı belirgin olarak

yüksek olarak tespit edilmiştir (25.2% vs. 7.8%, p=<0.001).

Çalışma grubunda tespit edilen mikroorganizmalar sıklık

sırasına göre E coli, Klebsiella , Proteus ve Serratia’dir.

Üriner sistem anomalilerinin oranı gruplar arasında

benzer olarak görülmüştür.

Sonuç:

Bu çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler, maternal İYE

varlığının, neonatal dönemde İYE sıklığının artmasında

katkıda bulunduğunu göstermektedir. Yenidoğanlarda

idrar yolu enfeksiyonunun nonspesifik klinik prezentasyonu

nedeniyle, neonatal İYE riski bulunan olgular düzenli

olarak izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler:

İdrar yolu enfeksiyonu, gebelik, yenidoğan, idrar kültürü.