Autism Spectrum Disorder: Why is It Underdiagnosed in Primary Care?


Creative Commons License

DURMAZ A., YILMAZ M.

Phoenix Medical Journal, vol.4, no.3, pp.113-118, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.38175/phnx.1146882
  • Journal Name: Phoenix Medical Journal
  • Page Numbers: pp.113-118
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: When Autism Spectrum Disorder (ASD) is diagnosed early, successful results can be obtained with various therapies. The study was carried out to determine the knowledge and awareness of family physicians in primary health care institutions about ASD. Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 196 family physicians working in the city of Kütahya were reached between July 2021 and December 2022. A 38-item questionnaire consisting of demographic characteristics and “Knowledge on childhood autism in healthcare workers (KCAHW) questionnaire” was administered to volunteers. Results: Of the 151 family physicians (FPs) in the study, 81.5% were general practitioners, 17.9% were FP specialists and 0.7% were other medical field specialists. Although 86.8% of the participants had received training on autism, 64.9% were determined to feel inadequate. The KCAHW score and awareness of those who followed patients with ASD, those who received theoretical training, women, and newer FPs in the profession were higher, but the awareness of only young FPs was statistically significant (p<0,05). Conclusions: It was determined that FPs in primary care, the first meeting place for sick and healthy babies and children with health workers, have a lack of information about ASD; thus, they do not feel adequate. ÖZET Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) erken teşhis edildiğinde çeşitli tedavilerle başarılı sonuçlar alınabildiği bilinmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin OSB’na ilişkin bilgi ve farkındalıklarını saptamak amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışmada, Kütahya’da görev yapmakta olan 196 Aile hekimine Temmuz 2021-Aralık 2022 tarihleri arasında ulaşılmış ve  gönüllülük esasına dayalı olarak demografik özellikler ve “Sağlık çalışanlarında çocukluk çağı otizmine ilişkin bilgiler (KCAHW) anketi” nden oluşan 38 soruluk bir anket uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 151 Aile Hekiminin (FP) %81.5’i pratisyen hekim, %17.9’u Aile Hekimliği uzmanı ve %0.7’si diğer tıp alanı uzmanlarıdır. Katılımcıların %86,8’i otizm konusunda eğitim almış olmasına rağmen, %64,9’unun kendini yetersiz hissettiği belirlendi. OSB’li hastaları takip edenlerin, teorik eğitim alanların, kadınların ve mesleğe yeni başlayan FP’lerin KCAHW skoru ve farkındalıkları daha yüksekti, ancak sadece genç AP’lerin farkındalığı istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Sonuçlar: Hastaların, sağlıklı bebeklerin ve çocukların sağlık çalışanları ile ilk karşılaşma yeri olan birinci basamaktaki Aile Hekimlerinin OSB hakkında bilgi eksikliği olduğu, kendilerini yeterli hissetmediği saptandı.