TÜRKİYE'DE AĞIZ KANSERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ HAKKINDA FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİ ARAŞTIRMASI


Basıry M. N., Şençimen M., Gülses A., Aydıntuğ Y. S.

Uluslararası Ağız Kanserleri kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, vol.1, pp.1-3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-3
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş- Amaç: Ağız kanseri önlenebilir olmasına rağmen çoklu risk faktörleri ve yüksek ölüm oranları ile, küresel kanser hastalarının yükünü önemli ölçüde arttırdığı düşünülmektedir. Çalışmamızın amacı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iki ayrı hastanesine başvuran bireylerde Ağız Kanseri ve Risk Etkenlerinin farkındalık düzeylerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, kesitsel tanımlayıcı ve çok merkezli olarak 2033 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma için, ağız kanserlerin farkındalık düzeyini ve bunlarla ilişkili önemli risk faktörlerini içeren bir anket hazırlanmıştır. Anket; sosyo-demografik bilgiler, ağız kanseri farkındalık düzeyi, ağız kanserinin risk faktörleri, erken belirtileri ve alışkanlıklarını içeren beş bölümden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistik, crosstabs ve ki-kare testleri ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların % 55.5'i ağız kanserini hiç duymadıklarını ve % 87'sinden fazlası ağız kanseri ile ilgili erken belirtilerin farkında olmadıklarını ifade etmişlerdir. Ağız kanseri farkındalık düzeyi açısından yaş, cinsiyet ve eğitime göre katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Ağız kanseri risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olanlar, tüm katılımcıların  % 19 olarak tespit edilmiş ve bu gruptaki katılımcılar arasında yaş ve cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Sonuç: Ağız kanserlerinin risk faktörleri toplum tarafından  bilinmesi; etyolojisinde rol oynayabilecek faktörlerin araştırılması, saptanması ve yok edilmesine yardımcı olabileceği gibi, meydana gelen kanserlerin erken tanısına, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesine ve etkili tedavi yöntemlerinin saptanmasına da yardımcı olacaktır. Çalışmamız, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmakta olan katılımcıların, ağız kanseri, risk faktörleri ve erken belirtileri hakkında bilgi ve bilinç düzeylerinin yeterli seviyede olmadığını göstermiştir. Bu çalışma, kışlada verilen ilk yardım, aile planlaması, üreme sağlığı gibi eğitimlere ek olarak ağız kanserlerinin farkındalığı ve risk faktörleri ile ilgili yeni eğitim programlarının oluşturulmasının gerekliliğini göstermiştir.