YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ ÖNLEME PAKETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİN ETKİSİ


Creative Commons License

Gönderen K., Parlak L.

17. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ, KASIM 2020, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2020, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ ÖNLEME PAKETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİN ETKİSİ Kamil Gönderen1 , Lütfiye Parlak2, 1 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kütahya 2 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kütahya Giriş: Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), entübe edilen ve invaziv mekanik ventilasyon desteğinden 48-96 saat sonra gelişen sağlık bakımı ilişkili enfeksiyondur. VİP ile ilişkili yüksek morbidite ve mortalite oranları, VİP önlem paketinin yoğun bakım ünitelerinde(YBÜ) uygulanması ile VİP insidansında %50’den fazla düşüş olduğu bildirilmiştir. Çalışmanın amacı YBÜ’de çalışan hemşirelerin VİP demeti hakkında bilgi düzeyini ölçmek ve eğitim almış ve almamış hemşireler arasındaki farkı değerlendirmektir. Yöntem: Haziran-Ağustos 2019 tarihleri arasında YBÜ’de çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 102 hemşireye sosyo-demografik veri formu ve 16 sorudan oluşan VİP önlem paketi ile ilgili anket doldurtulmuştur. Çalışma için etik kurul onamı alınmıştır. Veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bilgiler için tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. İki kategorik değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için Fisher’s exact Ki-Kare testi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşireler VİP eğitimi alan ve almayanlar olarak iki gruba ayrılmıştır ve anket sorularına verilen cevaplar Tablo 1’de verilmiştir. VİP eğitimi alan gruptaki hemşirelerin %49.3’ü ventilatör devresi değiştirme sıklığını ‘gözle görünür bir kirlilik olduğunda’, %36.6’sı ventilatör nemlendirici tipi ‘bakteri filtresi olmalı’, %94.4’ü aspirasyonda steril eldiven kullanılmalı, %43.7’ü subglottik sekresyonların drenajının VİP riskini azalttığını, %93’ü VİP için önerilen hasta pozisyonunun yarı oturur pozisyon olduğunu, %81.7’si ağız bakımının günde birden fazla yapılmasını, %90.1’i sedasyon tatili ve ekstubasyon için günlük değerlendirmenin yapılması gerektiği şeklinde cevap vermiştir. VİP eğitimi almayan gruptaki hemşirelerle aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Sonuç: Yapılan bu çalışma ile YBÜ’de çalışan hemşirelerin VİP demeti hakkındaki bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. VİP demeti hakkında eğitim almış ve almamış hemşireler arasındaki fark karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile VİP eğitimi alma durumu ile ventilatör devresi değiştirme sıklığı, ventilatör nemlendirici tipi, aspirasyonda kullanılan eldiven tipi, subglottik sekresyonların drenajı VİP riskini etkileme durumu, hasta pozisyonu, ağız bakımının VİP’in önlenmesindeki yeri arasında istatistiksel olarak bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Ventilatör ilişkili pnömoniyi en aza indirmek eğitimlerle mümkündür. Bu nedenle sağlık personeli ekibinin eğitimi çok önemlidir. Sağlık personelleri kanıta dayalı güncel bilgileri yakından takip etmeli ve kanıta dayalı, ventilatör ilişkili pnömoninin de dâhil olduğu enfeksiyonları önlemeye yönelik hasta bakım protokolleri konusunda eğitim almalıdır. Anahtar Kelimeler: Mekanik Ventilatör; Yoğun Bakım Ünitesi; Pnömoni; Hemşire; Eğitim