Van İli Sınırları İçerisinde Van ve Erçek Gölü’nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi


Creative Commons License

AYDIN E., PARLAK M., GÜDÜCÜOĞLU H., BAYRAM Y.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.51, no.2, pp.132-142, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: Lake Van is one of the most important recreation areas of the region. Investigation of microbiological pollution of Lake Van is very important for public health. The aim of this study is to assess the microbiological pollution and determine water quality of the lakes Van and Erçek situated within Van Province, which are used for swimming and recreation to protect both human and environmental health. For this purpose, the presence of fecal coliform, total coliform and enterococci were investigated in samples taken from 29 different points of the lakes.

Method: Between June and September 2015, 232 water samples were taken from predefined 29 points, every two weeks, and sent to the Public Health Laboratory of Van Province in 300-500 mL sterile plastic bottles in accordance with Bathing Water Quality Regulation (76/160 / EU: add-on clause 5. Membrane filtration method was used to analyze the samples for coliform bacilli and enterococci. Mandatory values according to bathing water quality regulation were taken as 2000 cfu/100 ml,10000 cfu/100 ml and 1000 cfu/100 ml for fecal coliform, total coliform and enterococcus, respectively.

Results: In 196 (84%) of 232 water samples collected, no bacterial contamination was found, while 36 (16%) samples were found contaminated with fecal coliform, total coliform and Enterococcus species. At least one or more specimens of poor quality water were detected in 17 of 29 sampled beaches.

Conclusion: It was envisaged to take precautions by restricting the use of the places where microbiological pollution was detected. In addition, regular analyzes are important for public health.

Amaç: Van Gölü, bölgenin en önemli rekreasyon alanlarından biridir. Göl’ün mikrobiyolojik kirlilik açısından araştırılması halk sağlığı için çok önemlidir. Bu çalışmada, Van ilinin sınırları içinde bulunan Van ve Erçek Gölü’nün mikrobiyolojik kirlilik varlığının ve oranının saptanması, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan bu suların kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 29 farklı noktadan alınan örneklerde fekal koliform, toplam koliform ve enterokok varlığı araştırılmıştır.

Yöntem: Haziran-Eylül 2015 tarihleri arasında, önceden belirlenen 29 noktadan iki haftada bir olmak üzere 232 adet su örneği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) ek: 5 maddesine uygun olarak, 300-500 ml’lik steril plastik şişelere alınarak Van İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’na iletildi. Örneklerin koliform ve enterokok yönünden analizi için membran filtrasyon yöntemi kullanıldı. Yüzme suyu kalitesi yönetmeliğine göre zorunlu değerler fekal koliform, toplam koliform ve enterokok için sırasıyla 2000 kob/100 ml, 10.000 kob/100 ml ve 1000 kob/100 ml olarak alındı. Alınan su örneklerinde fekal koliform, toplam koliform ve enterokok türlerinden herhangi birinin zorunlu değerlerin üzerinde saptanması durumunda, söz konusu su örneği kötü kalite olarak değerlendirildi.

Bulgular: Alınan toplam 232 su örneğinin 196’sında (%84) herhangi bir bakteriyel kirlilik bulunmazken, 36 örneğin (%16) fekal koliform, toplam koliform ve enterokok türleri ile kontamine olduğu belirlendi. Örnek alınan 29 sahilden 17’sinde (%71) en az bir veya daha fazla örnekte kötü kaliteli su belirlendi.

Sonuç: Mikrobiyolojik kirlilik saptanan yerlerin kullanımının kısıtlanarak önlem alınması öngörüldü. Ayrıca belirtmek gerekir ki, analizlerin düzenli olarak yapılması halk sağlığı açısından önemlidir.