Türkı̇ye’de İntramüsküler Enjeksı̇yona İlı̇şkı̇n Yapılan Tezlerı̇n İncelenmesı


Creative Commons License

Kalaycı F., Duruk N., Parlak L., Güven A.

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2018, pp.919-920

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.919-920
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Türkı̇ye’de İntramüsküler Enjeksı̇yona İlı̇şkı̇n Yapılan Tezlerı̇n İncelenmesı̇ Researcher Ferzan Kalaycı - Asst. Prof. Ph.D. Nazike Duruk – Researcher Lütfiye Parlak - Researcher Arzu Güven ÖZ Giriş: İntramüsküler enjeksiyon doğru bölgeye doğru teknikle yapılmazsa, birçok komplikasyona neden olabilir. Bu nedenle, intramüsküler enjeksiyonun doğru bölgeye, doğru teknikle ve ağrıyı en aza indirecek uygulamalara dikkat ederek yapılması önemlidir. Amaç: Bu çalışma intramüsküler enjeksiyon uygulaması ile ilgili yapılan yüksek lisans tezlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç Yöntem: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 21/09/2018 ile 28/09/2018 tarihleri arasında Türkiye’ de son 7 yılda yapılan lisansüstü tezler incelenmiştir. İnceleme sırasında intramüsküler, dorsagluteal, ventrogluteal ve deltoid anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Yaptığımız tarama sonuçlarına göre intramüsküler enjeksiyon uygulamasına ilişkin 17 teze ulaşılmıştır. Tezlerin 12’si yüksek lisans, 5’i doktora tezidir. On yedi tezden 12’si erişime açık, 5’i kapalıdır. Ulaştığımız tezler nicel özelliktedir. Tezler Ağrıyı azaltma, doğru bölge tespiti ve doğru teknikle intramüsküler enjeksiyon yapma eğitimi başlıkları altında 3 grupta toplanmıştır. Bulgular: Tezlerin incelenmesi sonucunda; ağrıyı azaltmada kullanılan yöntemlerin geleneksel intramüsküler uygulama sırasında kullanılan yöntemlere göre daha az ağrı hissi oluşmasına neden olduğu; ventrogluteal bölgeye yapılan intramüsküler enjeksiyonların dorsagluteal bölgeye göre daha az komplikasyonla sonuçlandığı; intramüsküler enjeksiyon uygulamalarında farklı öğretim teknikleri kullanılmasının doğru teknik ve bölge için enjeksiyon yapmayı daha kolay kavrattığı ve hemşirelerin genelde dorsagluteal bölgeden enjeksiyon yapmayı tercih ettiği bulunmuştur. Sonuç: En sık kullanılan yöntemlerden biri olan intramüsküler ilaç uygulamalarına ilişkin yapılan tez sayısının yetersiz olduğu, doğru bölge, doğru teknik ve eğitim konularını içeren tezlerin klinikte uygulanabilirliğini inceleyen tez sayısının oldukça sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: İntramüsküler Enjeksiyon, Dorsagluteal Bölge, Ventrogluteal Bölge ve Deltoid Thesis On the Investigation Intramuscular of Injection in Turkey Abstract Abstract: If intramuscular injection is not performed correctly to the correct site, it could cause many complications. Therefore, it is important that the intramuscular injection is performed with the correct technique, with the right technique, and with care to minimize the pain. Objective: The aim of this study was to examine the master and doctorate theses about intramuscular injection. Materials and Methods: It was examined graduate theses written in the last 7 years, between 09/21/2018 and 28/09/2018 date by https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/ address in Turkey. Intramuscular, dorsagluteal, ventrogluteal and deltoid keywords were used during the examination. According to the results of our screening were obtained 17 theses about to intramuscular injection. Twelve of the theses are master and 5 are doctoral thesis. Of the seventeen theses, 12 are accessible and 5 are closed. The theses we have reached are quantitative. The theses are grouped into 3 groups under the headings of pain reduction, correct area detection and intramuscular injection with the right technique. Result: It has been found that; the methods used to relieve pain caused less pain sensation compared to the methods used during conventional intramuscular administration; 920 intramuscular injections to the ventrogluteal region resulted in fewer complications than the dorsagluteal region; using different teaching techniques in intramuscular injection applications makes it easier to make the injection technique for the region and the nurses prefer to inject from the dorsagluteal region. Conclusion: It is concluded that the number of theses which are one of the most frequently used methods, is insufficient, and the number of theses examining the applicability of theses containing the correct region, correct technique and education subjects in the clinic is quite limited. Keywords: Intramuscular İnjection, Dorsagluteal Region, Ventrogluteal Region and Deltoid