TROMBOSİT PARAMETRELERİNİN NEONATAL SEPSİS TANISINDAKİ YER


Yalınbaş E. E., Bilgin H.

Uneko 26, Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 18 April 2018, pp.129

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.129
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Yenidoğan bebeklerde sepsis; tanı ve tedavideki

gelişmelere rağmen önemli bir morbidite ve mortalite

nedeni olmaktadır. Trombosit hacim değişkenlerinin

de inflamasyonun belirlenmesinde, hastalıkların

seyrinin, aktif dönemlerinin ve tedavi etkinliğinin

saptanmasında kullanılabileceğine dair çalışmalar

bulunmaktadır. Bu çalışmada, neonatal sepsis tanısında

PLT (platelet), MPV (ortalama trombosit hacmi), MPR

(MPV/platelet oranı) ve PLR (trombosit/lenfosit oranı)

düzeylerinin rolünü belirlemeye çalıştık. Yöntem:

Çalışmaya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde

Ocak 2016-Haziran 2016 tarihleri arasında sepsis tanısı

konulan 48 bebek retrospektif olarak dahil edildi. Klinik

sepsis tanısı almış veya kan kültüründe pozitiflik saptanan

hastalar çalışmaya alındı. Kontrol grubu sepsis tanısı

almayan ve hipoglisemi, sarılık gibi başka nedenlerden

dolayı kan alınmış sağlıklı yenidoğanlardan oluşturuldu.

Tam kan sayımı sonuçlarından PLT, MPV, MPR ve

PLR değerleri kullanılmıştır. PLT, MPV, MPR ve PLR

değerleri, hastaya antibiyotik tedavisi başlamadan hemen

önce alınmıştır. Hasta ve kontrol grubu arasında bu

değerler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olup

olmadığı incelenmiştir. Bulgular:

Tedavi öncesinde alınan tam kan sayımı sonuçlarından

PLT, MPV, MPR ve PLR parametreleri değerlendirildi.

Gruplar arasında platelet, MPV, MPR, nötrofil, lenfosit ve

NLR (nötrofil/lenfosit oranı) bakımından istatistiksel olarak

anlamlı fark saptandı. Kontrol grubunda MPV değeri ile

lenfosit değeri arasında pozitif yönlü anlamlı; nötrofil,

NLR ve PLR ile negatif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır.

MPR değişkeni ile platelet ve PLR değeri negatif koreledir.

Sepsis grubunda MPR ile platelet ve PLR arasında negatif

yönlü korelasyon saptanmıştır. Yapılan ROC analizine

göre sepsisi ayırt etmede MPR ve NLR ölçümleri anlamlı

bulunurken, MPV ve PLR değerlerinde istatiksel olarak

anlamlı fark bulunmamıştır.

Sonuç:

Çalışma sonucunda sepsis grubunda MPV, MPR değerlerinde

anlamlı yükseklik saptanmışken PLR değerinde ise istatiksel

olarak fark bulunmamıştır. Trombosit parametrelerinin

farklı mikroorganizmalara karşı yanıtlarını tanımlamak için

geniş örneklemlerle, çok merkezli, prospektif çalışmalara

ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler:

Yenidoğan, sepsis, MPV, MPR, PLR