İki Farklı Pürüzlendirme Tekniğinin Braketlerin Bağlanma Dayanımına Etkisi


Tunca M., Ünalan Değirmenci B., Kotan S., Tunca Y.

NEU Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.281-282

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.281-282
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Objective: Our research aims to evaluate the effect of Hydrofluoric Acid (HF) and Acidulated Phosphate Fluoride gel (APF) used in etching ceramic surfaces on the shear bond strength of the brackets and the breaking types of bonds. 

Method: In our study, a total of 20 brackets were used and two different groups were formed. Metal brackets (Gemini Roth System, 3M Unitek, USA) were attached to the same type of feldspathic ceramic surface using two different etching methods. In the first group, 9% HF acid gel was applied for 30 seconds 

and then silane and bond was applied for 15 seconds. Afterwards, metal brackets were adhered to the prepared ceramic surfaces. In the second group, only the etching method was changed and 1.23% APF gel agent was used. Bracket bond strengths were evaluated with the Mecmesin CFG+500 Force Gauge device. 

Results: There was no statistically significant difference in attachment strength between the groups. However, the highest average bond strength (98.34 (8.25) MPa) was observed in the HF etched group. While a mixed breaking type was observed in general in the APF group, adhesive breaking type was generally observed in the HF group. There was no statistically significant difference in breaking type between the two groups. 

Conclusion: We think that instead of HF, which is used for bonding orthodontic attachments to ceramic surfaces, APF can be used as an alternative to provide similar bond strength with less toxicity. 


Amaç: Araştırmamız, seramik yüzeylerin pürüzlendirilmesinde kullanılan Hidroflorik Asit (HF) ile 

Asidule Fosfat Florid jelinin (APF) braketlerin kesme bağlanma dayanımı üzerindeki etkisini ve bağların kopma tiplerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem: Araştırmamızda toplam 20 adet braket kullanılmış olup iki farklı grup oluşturulmuştur. Aynı tip feldispatik seramik yüzeye, iki farklı asitleme yöntemi kullanılarak metal braketler (Gemini Roth Sistem, 3M Unitek, ABD) yapıştırılmıştır. Birinci grupta %9’luk HF asit jel 30 sn süreyle uygulandıktan sonra 15 sn silan ve bond sürülmüştür. Akabinde metal braketler hazırlanan seramik yüzeylerine yapıştırılmıştır. İkinci grupta ise sadece asitleme yöntemi değiştirilerek, %1.23 APF jel ajanı kullanılmıştır. Braket bağlanma dayanımları Mecmesin CFG+500 Force Gauge cihazı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Grup arasında bağlanma dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak HF ile pürüzlendirilen grupta en yüksek ortalama bağlanma dayanımı (98.34 (8.25) MPa) gözlenmiştir. APF grubunda ise genel olarak miks bir kopma tipi gözlenirken, HF grubunda genel olarak adeziv kopma tipi gözlenmiştir. İki grup arasında kopma tipinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Sonuç: Ortodontik ataşmanların seramik yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan HF’ nin yerine, daha az toksisite ile benzer oranda bağlanma dayanımı sağlamak için APF ajanını alternatif olarak kullanabileceğini düşünmekteyiz.