FLEKSÖR TENDON YARALANMALARINDA AKTİF EKSTANSİYON VE PASİF FLEKSİYON EGZERSİZİ, DİRENÇLİ EĞİTİM EGZERSİZİ VE İMMOBİLİZASYON İÇİN KLEİNERT ORTEZİ TASARIMI


Çakır S., Kitiş Ş.

5th International Scientific Research Congress (IBAD - 2020) , İstanbul, Turkey, 1 - 02 September 2020, pp.148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.148
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

The muscles starting from the inside of our elbow turn into tendons in the middle area near the wrist and stick to the finger bones. These tendons in our palms are called flexor tendons because of the movements they have made to the fingers. Flexor tendons allow us to adjust our finger position so that we can grasp and use objects around US [1]. Flexor tendons can be injured in deep incisions in the forearm, wrist, palm and fingers, and the patient may not be able to make a flexion movement called bending movement in the fingers. When diagnosis is delayed after the injury, the distance between the severed tendon ends gradually opens up and it becomes difficult to restore them surgically. Postoperative treatment is important because of disability, which potentially affects the patient long-term. The rehabilitation program applied after surgical repair for hand flexor tendon injuries is a central part of the treatment [2]. Early active use of the tendon after surgery carries a risk of tendon rupture, while long-term immobilization causes adhesions that lead to permanent disability [3]. During tendon healing together with physical therapy methods, the tendon is prevented from sticking to the surrounding tissues [4]. There are many postoperative mobilization protocols involving immobilization, early passive mobilization, and early active mobilization [5]. Adhesions are prevented by passive mobilization; strong forces that increase the risk of rupture of the tendon are avoided [1]. Early mobilization techniques also minimize adhesions and prevent joint stiffness [4]. Functional disability can be caused by long-term postoperative immobilization, which causes adhesion formation, insufficient tendon shift and joint stiffness [5]. In addition, immobilization of a limb for a certain period of time also leads to some changes in the central nervous system. Temporary forgetting of the function of the affected limb has been shown to lead to inefficient central control of movements and reductions in the area of representation (motor and sensory) in the brain [1]. In flexor tendon injuries, it is very important that the physical therapy methods applied by professional people are performed as well as that the surgery is in place and on time. In this study, it is aimed to transform the Kleinert orthosis used in flexor tendon injuries into an orthosis that patients can use at all stages of the rehabilitation process after surgery. Along with the designed device, patients will be able to perform appropriate treatment protocols at an early stage, both during immobilization, active extension and passive flexion exercise, as well as during resistance training. 3 main programs and sub-programs will be included in this device design. The first program is aimed at performing immobilization, which will be performed for 1-4 weeks, expressed as the first stage in the hand rehabilitation techniques protocol after flexor tendon repair. At this stage, the device position will be adjusted so that the wrist is 30°-40°, the MKF joints are 40°-60°, and the IP joints are dorsal wrist splints in a neutral position. The second program is intended to perform the Kleinert method operation. After surgery in this method; wrist 30-40., MCP 60-70⁰, IP splint in neutral position, postoperative 3. day passive flexion active extension exercises are started with the help of rubber band. The third program is aimed at 8-12 weeks, which is expressed as the final stage. 8. after the week, strengthening exercises, resistant flexion exercises begin to be performed. Sub-programs are aimed at making exercises different in different patients. Depending on the level of the injury, the type of injury, the patient's recovery potential and motivation, and the rehabilitation program, exercises that vary from person to person will be able to be adjusted. Arduino Mega for software and hardware control, immobilization, active extension and passive flexion exercise and resistance training will use the stepper motor and driver to ensure the angles, position and movement of the device and arm. As a result of the study, it is believed that functional recovery in patients will be faster and return to daily life activities will be easier. Keywords: Flexor Tendon Injury, Kleinert Orthosis, Hand Rehabilitation, Stepper Motor, Arduino

Dirseğimizin iç kısmından başlayan kaslar el bileğine yakın orta bölgede tendonlara dönüşerek parmak kemiklerine yapışmaktadır. Avuç içimizde bulunan bu tendonlara parmaklara yaptırmış oldukları hareketler nedeniyle fleksor tendonlar adı verilmektedir. Fleksör tendonları, çevremizdeki nesneleri kavrayabilmemiz ve kullanabilmemiz için parmak pozisyonumuzu ayarlamamızı sağlamaktadır [1]. Önkol, el bileği, avuç içi ve parmaklarda oluşan derin kesilerde fleksör tendonlar yaralanabilmekte ve hastada parmaklarda bükme hareketi denilen fleksiyon hareketi yapılamayabilmektedir. Yaralanma sonrasında tanının konması geciktiğinde, kesilen tendon uçları arasındaki mesafe giderek açılmakta ve ameliyatla eski haline getirmek zorlaşmaktadır. Hastayı potansiyel olarak uzun vadeli etkileyen sakatlık nedeni ile postoperatif tedavi önemlidir. El fleksör tendon yaralanmalarında cerrahi onarım sonrası uygulanan rehabilitasyon programı tedavinin merkezi bir parçasıdır [2]. Cerrahi sonrasında tendonun erken aktif kullanımı tendon kopması riski taşımakta, uzun süreli immobilizasyonu ise kalıcı sakatlığa yol açan yapışıklıklara neden olmaktadır [3]. Uygulanan fizik tedavi yöntemleri ile birlikte tendon iyileşmesi esnasında, tendonun çevre dokulara yapışması engellenmektedir [4]. İmmobilizasyon, erken pasif mobilizasyon ve erken aktif mobilizasyon içeren birçok postoperatif mobilizasyon protokolü vardır [5]. Pasif mobilizasyon ile yapışıklıklar önlenmekte; tendonun kopma riskini arttıracak güçlü kuvvetlerden kaçınılmaktadır [1]. Erken mobilizasyon teknikleri de yapışıklıkları en aza indirmekte ve eklem sertliğini önlemektedir [4]. Fonksiyonel özürlülük, adezyon oluşumuna, yetersiz tendon kaymasına ve eklem sertliğine neden olan uzun süreli postoperatif immobilizasyondan kaynaklanabilmektedir [5]. Ayrıca bir uzvun belirli süre immobilize edilmesi merkezi sinir sisteminde de bazı değişikliklere yol açmaktadır. Etkilenen uzvun işlevinin geçici olarak unutulması hareketlerin merkezi kontrolünün verimsizleşmesine ve beyindeki temsil alanında (motor ve duyusal) küçülmelere yol açtığı gösterilmiştir [1]. Fleksör tendon yaralanmalarında, cerrahinin yerinde, zamanında olması kadar uygulanan fizik tedavi yöntemlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması da oldukça önemlidir. Bu çalışmada fleksör tendon yaralanmalarında kullanılan Kleinert ortezini hastaların cerrahi sonrası rehabilitasyon sürecinin tüm aşamalarında kullanabileceği bir orteze dönüştürmek amaçlanmaktadır. Tasarlanan cihaz ile birlikte hastalar erken dönemde hem immobilizasyonda hem aktif ekstansiyon ve pasif fleksiyon egzersizi esnasında hem de dirençli eğitim esnasında uygun tedavi protokolerini yerine getirebilecektir. Bu cihaz tasarımında 3 ana program ve bu programlar içerisinde alt programlar yer alacaktır. İlk program, fleksör tendon tamirinden sonra el rehabilitasyon teknikleri protokünde ilk evre olarak ifade edilen, 1-4 hafta boyunca gerçekleştirilecek olan immobilizasyon işlemini gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu evrede el bileği 30°-40°, MKF eklemler 40°-60°, IP eklemler ise nötr pozisyonda dorsal bilek splinti olacak şekilde cihaz pozisyonu ayarlanacaktır. İkinci program Kleinert yöntemi işlemini gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu yöntemde Ameliyattan sonra; bilek 30-40⁰, MCP 60-70 ⁰, IP nötral pozisyonda splint, Postoperatif 3. gün lastik bant yardımıyla pasif fleksiyon aktif ekstansiyon egzersizlerine başlanır. Üçüncü program son evre olarak ifade edilen 8-12 haftalarına yöneliktir. 8. haftadan sonra kuvvetlendirici egzersizler, dirençli fleksiyon egzersizleri yapılmaya başlanır. Alt programlar, farklı hastalarda egzersizlerin de farklı olmasına yöneliktir. Yaralanmanın seviyesi, yaralanmanın tipi, hastanın iyileşme potansiyeli ve motivasyonu ve rehabilitasyon programına göre kişiden kişiye değişen egzersizler ayarlanabilecektir. Yazılım ve donanımın kontrolü için Arduino Mega, immobilizasyon, aktif ekstansiyon ve pasif fleksiyon egzersizi ve dirençli eğitimde cihazın ve kolun açılarını, pozisyonunu ve hareketini sağlayabilmek için step motor ve sürücüsünden faydalanılacaktır. Çalışma sonucunda hastalarda fonksiyonel iyileşmenin daha hızlı olacağı ve günlük yaşam aktivitelerine dönüşün daha kolay olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler/Keywords: Fleksör Tendon Yaralanması, Kleinert Ortezi, El Rehabilitasyonu, Step Motor, Arduino