Kritik Hasta Çocukta Hipofosfatemi


ÖZSOYLU S.

6. ULUSLARARSI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Turkey, 26 July 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Fosfor tüm dokuların en bol bulunan yapısal öğelerinden birisidir. Major intrasellüler anyon olarak hücre fonksiyonunda bir çok açıdan hayati rol oynar.Bu fonksiyonları: adenozin trifosfattaki yüksek enerji fosfatının kaynağı olması, hücre membranlarında bulunan fosfolipitin esansiyel elementi olması ve glikoliz ve 2,3 difosfogliserat sentezi gibi birçok enzimatik reaksiyon aracılığıyla hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesini etkilemesi olarak sayılabilir. Bu yüzden normal serum fosfat seviyelerinin korunması, solunum, kardiovasküler, immünolojik, hematolojik ve nöromusküler sistemler gibi, bir çok organ sistemi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden özellikle kritik hastaların takibinde son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kritik hasta çocuklarda hipofosfatemi prevalansını belirlemek ve hipofosfateminin klinik etkilerini tartışmaktır.Bu çalışma tek merkezli, retrospektif bir çalışma şeklinde tasarlanmıştır. 01.09.2018-01.10.2020 tarihleri arasında Kayseri Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğunbakım ünitesinde takip edilmiş hastaların dosyaları geriye dönük taranarak yapılacak ve veriler veri formuna kayıt edilecektir. Verilere uygun istatistiksel analizler yapılacaktır. Kategorik veriler ki-kare testi ile karşılaştırılacak ve sürekli değişkenler Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılacak. Sonuçlarla ilişkilendirmek için tüm faktörlerin iki değişkenli analizinden sonra, iki değişkenli analizde p değeri <0.1 olan tüm faktörlerin çok değişkenli lojistik regresyonu yapılacak. P < 0.05 değeri anlamlı kabul edildi.Çalışmaya 80 çocuk dahil edildi. Bu hastaların 36’ sı (%45) kız iken, 44’ü (%55) erkek idi. Ortanca serum fosfor düzeyi yatışta 4.1 ± 1.3 (0.6-10.4) mg/dL idi. 2 hastada 1.0 mg / dl'den az serum fosforu bulundu.Çalışmaya katılan çocukların %30'unda (n = 24) sepsis mevcuttu ve hipofosfatemi ile ilişkili bulundu (p =.03). Çalışmadaki çocukların %22.5'inde (n = 18) malnütrisyon mevcuttu ve malnütrisyon ile hipofosfatemi arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Hastaların hipofosfatemi varlığına göre özellikleri ve hipofosfateminin klinik etkileri Tablo 2'de gösterilmiştir. Hipofosfatemi ile mekanik ventilasyon süresi arasında anlamlı ilişkibulunmuştur. (p = .02)Potansiyel komplikasyonlar ve kritik hasta çocukların hipofosfatemi geliştirmeye daha fazla duyarlılığı göz önüne alındığında, fosfor seviyelerini izlemek için protokollerin uygulanması önerilmelidir.