DAİMİ MAKSİLLER LATERAL KESİCİ DİSTE GÖRÜLEN TİP 3 DENS İNVAGİNATUS: VAKA RAPORU


Karagöz B., Ayyıldız H.

6 th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Turkey, 2 - 05 March 2023, pp.216

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.216
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Dens invajinatus (dens in dente) pulpa kavitesi, kök kanalları bazen de apikale kadar

uzanabilen dentin ve mine dokusundaki erken invajinasyonla karakterize bir malformasyondur.

Etiyolojisi sıklıkla belirsizdir. Çevre dokudaki anormal basınç sonucunda kısmi büyüme

gerilemesi veya ameloblastların apikal proliferasyonu sonucunda, kalsifikasyondan önce

kuronun invaginasyonu ve genetik faktörler sonucu oluştuğu ileri sürülmüştür. Dens

invaginatus sıklıkla rutin muayene sırasında çekilen panoramik radyograflarda tesadüfi olarak

görülür. Amaç: Rutin muayene esnasında tesadüfen saptanan tip 3 dens invaginatus vakasını

sunmaktır. Methodlar : 21 yaşında kadın hasta rutin dental muayenesi için kliniğimize

müracaat etti. Anamnezinde sistemik hastalığı yoktu. Aile hikayesinde dental anomali öyküsü

bildirilmedi. Ekstraoral muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. İntraoral muayenesinde

oral hijyeni iyi olarak gözlendi. Sağ üst lateral dişinde, hastanın farkında olmadığı sarı

renklenme görüldü. İlgili diş elektrikli pulpa testine negatif yanıt verdi. Çekilen periapikal ve

panoramik radyogramlarda Oerhlers’in Tip III Dens invaginatusunun bulunduğu teşhis edildi.

Bulgular: Tip III dens invaginatus vakalarında bakterilerin peridontal ligamente penetre

olabilmeleri için gerekli geçiş yolları mevcuttur. Bu yol ile periodontal ve periapikal abseler

oluşur. Tedavi prosedürleri restoratif yöntemlerden çekime kadar değişkenlik gösterebilir.

Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Eğer anomali konservatif yöntemler ile tedavi edilmezse

pulpal ve periapikal patolojiler kaçınılmaz olur. Sonuç : Radyografik inceleme anomalinin

doğru bir şekilde teşhis edilmesi için gereklidir. Diş anomalileri maksiler lateral dişlerde sık

olarak gözlenir. Bu dişlerin klinik ve radyolojik muayenesinin dikkatli yapılması birçok ciddi

problemi ve diş kaybını önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Dens invaginatus, İnvajinasyon, Mine