GEBELERİN PANDEMİDE PRENATAL BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ İLE COVID-19'DAN KORUNMAK İÇİN ALDIKLARI ÖNLEMLER: NİTEL ÇALIŞMA


DURMAZ A., KÖMÜRCÜ N.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , vol.6, no.1, pp.75-84, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: COVID-19 dünya çapında yayılırken, gebelerin aldıkları önlemler ve prenatal bakım hizmetlerinin yürütülmesi konuları dikkat çekmiştir. Bu araştırmada, gebelerin pandemide prenatal bakım hizmetlerine yönelik görüş ve deneyimleri ile COVID-19'dan korunmak için aldıkları önlemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada tanımlayıcı nitel tasarım kullanıldı. Araştırma 21 gebe üzerinde fenomenolojik olarak yapıldı. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanıldı. İçerik analizinde, verbatim transkripsiyon kullanıldı. Bulgular: Araştırmada iki ana tema ve yedi alt tema belirlendi. Gebelerin COVID-19’dan korunmak için alınması gereken temel önlemleri aldıkları, sosyal izolasyon uyguladıkları, prenatal bakım hizmetlerinin kullanımında kısıtlamaya gitmedikleri, doğum yapacakları kurumu değiştirmedikleri, nitelikli prenatal bakım aldıkları ve aldıkları bakımdan memnun kalmadıkları saptandı. Sonuç: Pandemi devam ederken, sunulan prenatal bakım hizmetinde gebelerin fiziksel sağlığı yanı sıra sosyal ve psikolojik sağlığına da özen gösterilmesi önem arz etmektedir.