AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HES (130/0.4) İLE YAPILAN AKUT NORMOVOLEMİK HEMODİLÜSYONUN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ


Tokur M. E., Ayhan B., Çil H., Kanbak M., Çelebioğlu B.

TÜRKİYE CUMHURİYETLERİ ANESTEZİ GÜNLERİ , Baku, Azerbaijan, 19 - 23 April 2013, pp.84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.84
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Aç›k kalp cerrahisi mikrosirkulatuar ve hemodinamik de¤iflimlerin yafland›¤› bir cerrahidir. Özellikle KPB kullan›larak yap›lan cerrahilerde ›s›, koagulasyon de¤ifliklikleri
yan›nda KPB’ nin kendisi de hemodilüsyon yaparak mikrosirkülasyonu etkilemektedir. Akut normovolemik hemodilüsyon
(ANH) yöntemi KABG cerrahisi s›ras›nda hipoterminin vizkoziteyi artt›r›c› etkisini azaltmakta ve Bypass s›ras›nda düflük
kan ak›m› h›z›nda yeterli doku perfüzyonu sa¤lamada etkin olmaktad›r. Bu çal›flman›n amac› aç›k kalp cerrahisinde, HES
(130/0.4) ile yap›lan ANH’ n›n hemodinamik de¤iflimlere etksini araflt›rmakt›r.
Yöntem: Lokal etik kurul onay› ve hasta onam› al›nd›ktan
sonra KABG uygulanacak 22 hasta çal›flmaya dahil edildi.
Anestezi indüksiyonu sonras›nda hastalar randomize edilerek
ANH (n:11) ve kontrol (K) (n:11) gruplar› fleklinde 2 gruba ayr›lm›flt›r. ANH Grubunda internal juguler kateterden 500 ml
kan al›n›rken normovolemiyi sa¤lamak amac›yla 500 ml hidroksietil niflasta (130/0.4 Voluven
®) solusyonu efl zamanl› olarak hastaya verilmifltir.‹ndüksiyon sonras›, KPB öncesi, KPB
s›ras›, operasyon sonras› ve postop. 24. saatte hemodinamik
parametreler (KH, OAB, SVB, CO, PCWP, CI), labaratuar parametreleri (Htc, Laktat, K, Hb) ve böbrek fonksiyonlar›
(BUN, Kreatinin) de¤erlendirildi.
Bulgular: Hemodinamik parametreler incelendi¤inde SAB
‘nin kontrol grubunda; KPB öncesi ve operasyon sonunda,
DAB ve OAB n›n operasyon sonu döneminde ANH grubunda
anlaml› olarak düflük oldu¤u (p<0.05) belirlendi. SAB, DAB
ve OAB aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› bir fark bulunmad›. SVB, CO, PCWP, CI de¤erleri her iki grup içinde ve gruplar aras›nda anlaml› fark göstermedi. Hb de¤erlerinde iki
grupta da KPB s›ras›, operasyon sonu ve postop. 24. saatte
anlaml› bir düflüfl oldu¤u (p<0.05) belirlendi. Hb, Htc, K, Laktat, BUN ve kreatinin de¤erleri aç›s›ndan iki grup aras›nda
anlaml› bir fark ortaya ç›kmad›.
Sonuç: Aç›k kalp cerrahisi uygulanan hastalarda HES
(130/0.4 Voluven
®) ile yap›lan ANH’n›n hemodinamik parametrelere ve böbrek fonksiyonlar›na negatif bir etkisi olmad›¤›
gözlendi. Çal›flmam›z›n sonucunda klinik olarak ve Htc de¤eri
uygun olan KABG cerrahisi geçirecek olgularda perioperatif
ve postoperatif birçok parametrelerde ek bozulmalara yol aç-
madan, HES (130/0.4 Voluven
®) ile yap›lan ANH’n›n güvenle
uygulanabilecek bir yöntem oldu¤u düflüncesindeyiz