Kemik Mineral Dansitesi ile Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Durmaz A., Çağla Ö.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.44, no.4, pp.517-524, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.20515/otd.973194
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.517-524
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Çalışmamızda, kemik mineral dansitesi ile bazı kan parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel retrospektif dizaynda olan bu çalışmaya 2018-2020 tarihleri arasında Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne başvuran hastalar dahil edilmiştir. Kronik hastalık kaydı olmayan, mevcut kan tetkikleri ve kan mineral dansitometri sonucu olan 282 kişi çalışmaya alındı. Hastaların %56,4’ünde (n:159) osteoporoz, %27,6’sında (n:78) osteopeni mevcuttu ve geri kalan %16’sı (n:45) sağlıklı bireylerden oluşmaktaydı. Yaş ortalaması incelendiğinde osteoporotik grubun 66 yıl, osteopenik grubun 61 yıl ve kontrol grubunun 59 yıl idi. Mean platelet volume (MPV) ve MPV/Plt değerleri arasında her üç grupta da anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Ayrıca üre, kreatin, Alanin transaminazın (ALT) osteoporoz (p<0,05) ile glukoz düzeylerinin osteopenik grup ile ilişkili olduğu saptandı. Aspartat transaminaz (AST), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), fosfor (P), albümin, CRP, sedimentasyon, beyaz kan hücreleri (WBC), trombosit (Plt) sayılarının her üç grupta da anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0,05). Ürik asit ve Trombosit Dağılım Genişliğinin (PDW) de kemik kitlesi ile ilişkili olduğu gözlendi. Kemik dansitesi yaşla ters orantılı olarak azalmaktaydı. Osteoporozun kadınlarda osteopeni ve kontrol grubuna kıyasla daha sık olduğu saptandı. D vitamininin de kemik kitlesiyle ilişkili olduğu saptandı. Kemik kitlesi azaldıkça Nötrofil Lenfosit Oranı (NLO) artmaktadır. Ancak MPV değerleri ile kemik kitlesi arasında herhangi bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral dansitesi; osteoporoz; D vitamini; Mean Platelet Volume; Nötrofil/Lenfosit oranı

Abstract: The aim of our study is to investigate the relationship between bone mineral density and blood cell sand vitamin D levels. Hospital between 2018-2020 were included in this cross-sectional retrospective study. 282 people who did not have a chronic disease record and who had blood tests and blood mineral densitometry results were included in the study. 56.4% (n: 159) of the patients had osteoporosis, 27.6% (n: 78) had osteopenia, and the remaining 16% (n: 45) consisted of healthy individuals. When the mean age was examined, it was 66 years in the osteoporotic group, 61 years in the osteopenic group and 59 years in the control group. There was no significant difference between the mean platelet volume (MPV) and MPV / Plt values in all three groups (p> 0.05). In addition, it was found that urea, creatine, Alanine transaminase (ALT), osteoporosis (p <0.05) and glucose levels were associated with the osteopenic group. Aspartate transaminase (AST), magnesium (Mg), calcium (Ca), phosphorus (P), albumin, CRP, sedimentation, white blood cells (WBC), platelet (Plt) counts were not found to be significantly different in all three groups (p > 0.05). It was observed that uric acid and Platelet Distribution Width (PDW) values were also associated with bone mass. Bone density decreased inversely with age. It was found that osteoporosis was more common in women (compared to osteopenia and control group). Vitamin D was also found to be associated with bone mass. As the bone mass decreases, the Neutrophil Lymphocyte Ratio (NLR) increases. However, no correlation was found between MPV values and bone mass.

Keywords: Bone mineral density; osteoporosis; Vitamin D; Mean platelet volume; Neutrophil/Lymphocyte ratio