2. Trimester Servikal Kısalığın Plasenta Prezentasyon Anomalisi ile İlişkisi


Soysal C., Khatib G.

Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 23 June 2019, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

2. Trimester Servikal Kısalığın Plasenta Prezentasyon Anomalisi ile İlişkisi

            Giriş

            Plasenta prezentasyon anomalileri; plasenta previa totalis, parsiyalis ve aşağı yerleşimli plasentalar olarak 3 grupta incelenmektedir. Bu anomalilerin oluşumları patofizyolojik olarak tümüyle henüz aydınlatılamasa da daha önce sezaryen geçirmiş olma öyküsü majör risk faktörüdür.1-2  3. Trimesterda Antenatal, inta ve postpartum hemorajilere sebep olan bu anomaliler önceden farkedilip önlem alındığında maternal mortalite ciddi oranda azalmaktadır. Kısa serviks bilindiği üzere erken doğumu öngörmede sık kullanılan bir parametre olarak bilinse de (<25mm) plasenta prezentasyon anomalilerinde peripartum histerektomi zorluğu gibi farklı prezentasyon anomalilerini ilgilendirebilecek alanlara da ışık tutabileceği düşünülmektedir.3-4 Çalışmamızda servikal kısalığın plasenta prezentasyon anomalileriyle olan ilişkisini araştırmayı hedefledik.

            Materyal ve Metod

            Çalışmamıza 2016 Ekim – 2019 Şubat tarihleri arasında gebe polikliniğine başvuran, son adet tarihine ve ultasonda fetusun biyometrik ölçümlerine göre ikinci trimesterda bulunan 936 hastayı  çalışmamıza dahil ettik. Daha önceki gebeliğinde Plasenta yerleşim ve invazyon anomali öyküsü olanlar dışlandı. Hastaların ikinci trimesterde plasenta yerleşimleri ve invazyon anomalileri olup olmadığı, servikal uzunlukları transvajinal ultrason (TVUSG) ile ölçüp kaydedildi. Çalışmaya dahil olan hastaların plasental gelişim süreçleri doğuma kadar takip edildi. 2. Trimesterda plasenta yerleşim veya invazyon anomalisi olarak kaydedilen ancak 3. Trimesterde bakılan ultrasonografilerde veya intrapartum dönemde plasenta yerleşim veya invazyon anomalisi olmadığı anlaşılan hastalar plasental prezentasyın anomali olarak kaydedilmedi. Grupların normal dağılıma uygun olup olmadığı Shapiro Wilk testi ile test edilmiştir. Demografik ve servikal uzunluk normal dağılım göstermediği için gruplar arası karşılaştırma Mann Whitney U testi ile yapılmıştır. Servikal uzunluğun plasenta prezentasyon anomalileri ile ilişkisinin olup olmadığı Spearman korelasyon testi ile bakıldı ve istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilen iki uçlu p değeri 0.05 olarak kabul edildi.

           

Bulgular

Çalışmamız 936 hasta ile yapılmış ve 12 hastada plasenta prezentasyon anomalisi saptanmıştır. Gruplarda parite, yaş, BMI gibi demografik özellikler açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Her gruptaki demografik veriler Tablo-1’de gösterilmiştir. Her iki grup servikal kısalık açısından karşılaştırıldığuında Plasenta prezentasyon anomalisi olmayan grupta ortalama servikal uzunluk değeri 34.0 mm±4.7 olarak bulunmuş, plasenta prezentason anomalisi olan grupta ise ortalama servikal uzunluk değeri 30.4 mm±3.7 olarak bulunmuştur. Serviks uzunluğu açısından her iki grup karşılaştırıldığında plasenta prezentasyon anomalisi olan grupta serviks anlamlı olarak kısa izlenmiştir (p: 0.011). Genel olarak bakıldığında servikal uzunluğun plasenta prezentasyon anomalisi arasında önemli negatif korelasyon saptandı (p=0.010), ancak korelasyon katsayısının düşük olması (r=-0,084) bu istatistiksel önemliliğin klinik olarak anlamlılığını sorgulatmakla beraber plasenta prezentasyon anomalisi olan hasta sayısının düşük olmasıyla ilgili olabilir.

 

Tablo-1

 

Plasenta Prezentasyon Anomalisi Yok Mean (SD) / Median [25-75 Persentil]

Plasenta Prezentasyon Anomalisi Var

Mean (SD) / Median [25-75 Persentil]

P değeri

Parite

1.8 (±1.3) / 2.0 [1.0-3.0]

2.3 (±0.6) / 2.0 [2.0-3.0]

0.34

Yaş

28.6 (±6.8) / 28 [23.0-34.0]

30.1 (±5.8) / 32.5 [24.5-34.0]

0.12

BMI

27.5 (±4.3) / 27.1 [24.6-30.1]

27.0 (±2.4) / 26.2 [25.4-28.7]

0.74

 

Sonuç

Çalışmamızda her iki grubun ortalama servikal uzunluğu arasında anlamlı fark olsa bile servikal kısalık için tanımlanan değerin (25mm) üzerinde olup plasenta prezentasyon anomalilerinin 2. trimesterde ölçülen serviksin kısa olması ile ilişkisi olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, servikal uzunluğun plazenta prezentasyon anomalisi ile ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha çok hasta verisine ihtiyaç vardır.

                

            Kaynaklar

1- Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. Clinical risk factors for placenta previa-placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 1997;177:2104.

2-Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Abnormal placentation: twentyyearanalysis. Am J Obstet Gynecol 2005;192:145861.

3-Polat M, Kahramanoglu I, Senol T, et al. Shorter the cervix,more difficult the placenta percreta operations. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29:2327.

4-Bruijn MM, Vis JY, Wilms FF, et al. Comparisonof the Actim Partus test and the fetal fibronectin test in the prediction of spontaneous preterm birth in symptomatic women undergoing cervical length measurement. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016;206:2204.