Comparison of Sleep Quality and Sleepiness in University Students with Different Levels of Nomophobia


Torpil B., Bahadır Ağce Z., Güney Yılmaz G., Pekçetin S.

International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, vol.5, no.1, pp.9-15, 2022 (Scopus)

Abstract

Sleep is an important need for the maintenance of activities of daily living. With the development of technology, different types of technology addiction have emerged and it has been seen that these addictions affect sleep negatively. Nomophobia, which can negatively affect sleep, is one of these types of technology addiction and is often observed in university students. The study was planned to compare sleepiness and sleep quality in university students with different types of nomophobia. A total of 215 participants aged 18-25 enrolled to the study. Participants divided into three-groups mild nomophobia (n=67), moderate nomophobia (n=105) and severe nomophobia (n=43) according to Nomophobia Questionnaire results. Nomophobia Questionnaire, Epworth Sleepiness Scale and Pittsburgh Sleep Quality Index were used the study. A significant difference was determined between the severe nomophobic participants and the moderate and mild nomophobic participants in terms of sleepiness level and sleep duration (p<0.05). While sleep quality scores indicate possible sleep problems for all university students, no statistically significant difference was found in terms of different level of nomophobia groups (p˃0.05). This study has shown nomophobia is quite common among university students, and sleepiness and sleep quality are negatively influenced by different levels of university students with nomophobia. Sleepiness is affected more negatively in university students with severely nomophobia compared to other groups. The health care providers should consider nomophobia level of university students as a confounding factor for sleepiness of university students. Keywords Sleep; Sleepiness; Sleep Quality; Nomophobia, University Students

Uyku, günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesi için önemli bir ihtiyaçtır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı teknoloji bağımlılığı türleri ortaya çıkmış ve bu bağımlılıkların uykuyu olumsuz etkilediği görülmüştür. Uykuyu olumsuz etkileyebilen nomofobi de bu teknoloji bağımlılığı türlerinden biridir ve üniversite öğrencilerinde sıklıkla görülmektedir. Araştırma, farklı nomofobi türlerine sahip üniversite öğrencilerinde uykululuk ve uyku kalitesinin karşılaştırılması amacıyla planlandı. Çalışmaya 18-25 yaş arası toplam 215 katılımcı katıldı. Nomofobi Anketi sonuçlarına göre katılımcılar hafif nomofobi (n=67), orta nomofobi (n=105) ve şiddetli nomofobi (n=43) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Çalışmada Nomofobi Anketi, Epworth Uykululuk Ölçeği ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi kullanıldı. Şiddetli nomofobik katılımcılar ile orta ve hafif nomofobik katılımcılar arasında uykululuk düzeyi ve uyku süresi açısından anlamlı farklılık tespit edildi (p<0.05). Uyku kalitesi puanları tüm üniversite öğrencileri için olası uyku sorunlarına işaret ederken, farklı nomofobi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p˃0.05). Bu çalışma, nomofobinin üniversite öğrencileri arasında oldukça yaygın olduğunu ve nomofobili üniversite öğrencilerinin farklı düzeylerinde uykululuk ve uyku kalitesinin olumsuz etkilendiğini göstermiştir. İleri derecede nomofobisi olan üniversite öğrencilerinde uyku hali diğer gruplara göre daha olumsuz etkilenmektedir. Sağlık çalışanları üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyini üniversite öğrencilerinin uykululuk hali için kafa karıştırıcı bir faktör olarak değerlendirmelidir. Anahtar Kelimeler Uyku; uyku hali; Uyku kalitesi; Nomofobi, Üniversite Öğrencileri