uzun dönem transobturator tape sonuçlarımız


Creative Commons License

Alkış O., Aras B., Sevim M., Kartal İ. G., İvelik H. İ.

5. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 15 November 2020, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Stress üriner inkontinans(SUİ) tedavisinde trans-obturatuar teyp(TOT) uygulaması uzun yıllardır başarı ile uygulanan minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. TOT, operasyon süresinin kısa olması, post-op komplikasyonların nadir görülmesi ve başarı oranlarının yüksek olması nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. 2013- 2020 yılları arasında kliniğimizde TOT uygulanan 58 hastanın sonuçlarını göstermeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: 2013-2020 yılları arasında kliniğimizde SUİ tanısıyla TOT yapılan 58 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara TOT sonrası sistoskopi yapıldı. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik bilgileri, inkontinans tipleri, pre-op ve post-op 1. ayda ICIQ-SF skorları, yatış gün sayıları, post-op izlenen komplikasyonlar not edildi. Operasyon öncesi ve sonrası şikayet durumları karşılaştırıldı. BULGULAR: 58 hastanın yaş ortalaması 57,29±9,05 yıl idi. 40 hastada(%67,8) sadece SUİ izlenirken, 18 hastada(%30,5) mix inkontinans saptandı. Hastaların pre-op ICIQ-SF skorları ortalaması 16,50±1,55, post-op 3,17±4,58 olarak tespit edildi (p<0,001). Ortalama yatış süresi 1,78±0,79 gün olarak saptandı. 47 hastada (%79,7) post-op SUİ izlenmezken, 11 hastada SUİ(%18,6) hafif düzeyde devam ettiği tespit edildi(p<0,001). Postop 3 hastada glob izlendi. Bu hastalar TAK ile takip edildi ve 3 ay süre sonra rahat idrar yaptıkları izlendi. 2 hastada post-op iye görüldü. 4 hastada ise aşırı aktif mesane ortaya çıktı. Hastaların ortalama takip süreleri 41,43±21,67 ay olarak saptandı.

SONUÇ: Sonuç olarak TOT operasyonunun SUİ tedavisinde etkili bir minimal invaziv yöntem olduğunu biz de bulgularımızla ortaya koymaya çalıştık. Ancak hastalar olası komplikasyonlar konusunda operasyon öncesi ayrıntılı şekilde mutlaka bilgilendirilmelidir.