Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Ventilatör İlişkili Pnömoni Bakım Demeti İle İlgili Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Gönderen K., Parlak L.

Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.6-10, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakım ünitelerinde üriner enfeksiyondan sonra ikinci sırada görülen sağlık bakımı ilişkili enfeksiyondur. VİP gelişim sıklığını azaltmak için VİP bakım paketi geliştirilmiştir. Bu araştırmada yoğun bakımda çalışan hemşirelerin VİP bakım paketi hakkındaki farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal veMetot:Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırmaHaziran-Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.Araştırmanın örneklemi, çalışmaya katılmayı kabul eden ve yoğun bakım ünitesinde çalışan 102 hemşireden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Sosyo-demografik ve çalışma özellikleri formu” ve “Ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde kanıta dayalı uygulamalara ilişkin bilgileri” içeren veri toplama anket formları kullanılmıştır. Ankete katılan hemşireler, VİP önleme eğitimi alan ve almayan olmak üzere iki gruba ayrılmış ve sorulara verdikleri cevaplar karşılaştırılmıştır. Bulgular: Araştırma sorularına cevap veren katılımcıların %59.8’i kadın, %44.1’i 26-34 yaş aralığında, %51’i lisans mezunudur. Hemşirelerin VİP eğitimi alma durumu ile anket sorularında bulunan ventilatör devresi değiştirme sıklığı, nemlendirici tipi, aspirasyonda kullanılan eldiven tipi, subglottik sekresyonların drenajı, hasta pozisyonu ve ağız bakımının VİP’in önlenmesindeki yerine verilen doğru cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: VİP eğitimi almayan hemşirelerde bakım paketlerini oluşturan maddelerin farkındalığı düşük bulunmuştur. Hemşireler farkındalıklarının arttırılması için kanıt temelli çalışmalara yönlendirilebilir. Anahtar Kelimeler: Mekanik Ventilatör, Yoğun Bakım Ünitesi, Ventilatör İlişkili Pnömoni, Hemşire, Eğitim.