Purple Bag Sendromu: Olgu Sunumu PALYATİF BAKIM SEMPOZYUMU


Creative Commons License

Kurtoğlu Y., Güngör M. E., Uzunca E., Durmaz A.

4.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PALYATİF BAKIM SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 13 - 14 October 2023, pp.14-16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14-16
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş - Amaç: Purple Bag Sendromu (PUBS) idrar sondasında mevcut olan bakteriyel kolonizasyon nedeniyle triptofan metabolizmasıyla açığa çıkan indigo (mavi) ve indirubin (kırmızı) pigmentlerin polivinilklorür (PVC) içeren materyal ile etkileşimi ile karakterize nadir görülen bir klinik durumdur. Bu pigmentler plastik bir idrar torbası veya boru ile temas ettiğinde, idrar torbasında mor bir renk olmasına neden olur.Vaka sunumumuzda, yatan hastalarda gelişen bu tür durumlarda farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Olgu: Genel durum bozukluğu nedeniyle tarafımıza başvuran 85 yaşındaki kadın hasta dekübit yara bakımı amacıyla palyatif bakım servisine yatırıldı. Özgeçmişinde Alzheimer, Hipertansiyon, Diyabetes Mellitus, Epilepsi tanıları ve 1,5 yıl mesane sondası kullanımı mevcuttu.Fizik muayenesinde bilinç açık dezoryante, nonkoopere olan hastanın sakrumda evre 3, sağ trochanter üzerinde evre 3 ve her iki bacakta yaygın nekrotik dekübit ülseri mevcuttu. Akciğer sesleri olağan, batın rahat, bilateral pretibial ödemi yoktu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Uzun süredir mesane sondası ile takipli hastanın sondasında ve idrar torbası açık mor renkliydi. Hastanın tam idrar tetkikinde; lökosit 74, eritrosit 24, lökosit esteraz +3, hemoglobin +2, ürobilinojen +2, protein +1 olarak görüldü. Kan tetkiklerinde; üre 59, kreatin 0,48, hemoglobin 11.1, platelet 356.000 olarak görüldü.İdrar torbasında görülen mor renk, torba ve idrar sondası değiştirildiğinde görülmedi, idrar rengi sarı olarak görüldü. İdrar kültüründe proteus üremesi görülen hastaya antibiyoterapi verildi.Tartışma - Sonuç: 2019 da yapılan bir meta-analizde 1978-2017 yılları arasında literatürde yer alan PUBS olgu sunumları ve klinik çalışmaları ele alınmış; kadın cinsiyet (%70.7), kabızlık (%90.1), yatağa bağımlılık (%76.1), uzun süre idrar kateteri kullanımı (%45.1), demans (%42.8), tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları (%14.3), kronik böbrek hastalığı (%14.1) ve alkali idrarın(%91.3) en önemli etken faktörler olduğu vurgulanmıştır. PUBS nadir görülen bir durum olmakla birlikte sağlık çalışanının deneyimi ve risk faktörleriyle birlikte değerlendirildiğinde tanı konabilen bir durumdur. PUBS ayrıca altta yatan ciddi patolojileri öngörebilmek açısından da uyarıcı olabilir.