A Social Problem: Healthcare Professionals' Exposure to Violence


Creative Commons License

KARABULUT E., GEZGİN YAZICI H.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.130-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Amaç: Bu çalışma, bir kamu hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumları ve bunları etkileyen faktörlerin (sosyodemografik özellikler, hizmet yılı, çalışma saatleri, çalışma alanı) belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı türde yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, bir kamu hastanesinde çalışan tüm sağlık personeli araştırmanın evrenini (185 kişi) oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyerek, bütün sağlık çalışanlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın yapıldığı tarihler arasında çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve izinli olmayan 152 sağlık çalışanı ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırma 26.2.2020-15.3.2020 tarihleri arasında kamu hastanesindeki sağlık çalışanlarıyla onamları alındıktan sonra yüz yüze görüşülerek 19 sorudan oluşan tanıtıcı bilgi formu kullanılarak uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %39,5’inin çalışma ortamında şiddete maruz kaldığı, hemşirelerden %65,1’inin, hekimlerden ise %70,6’sının sözel şiddete maruz kaldığı bulunmuştur (𝜒2 =1,867, p=0,601). Araştırmada, kadınların, erkeklere göre daha fazla şiddete maruz kaldığı saptanmıştır (p=0,026). Hekimlerin, en çok şiddet gördüğü yer poliklinik olarak bulunmuştur. Hemşirelerin ise en çok yoğun bakım, klinik ve acil serviste şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Hekimlerin (%70,6) ve hemşirelerin (%60,5) en fazla şiddete uğradıkları saatlerin 08:00-16:00 saatleri arasında olduğu ve hekimler (%76,4) ve hemşirelerin (%72,1) en fazla hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. Sağlık çalışanları arasında, en fazla görülen şiddet nedeni olarak (%31,7) hastaların fazla taleplerinin olması bulunmuştur. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının, en çok hayal kırıklığı ve öfke yaşadıkları saptanmıştır. Sonuç: Toplumun her kesiminde giderek yaygınlaşan şiddetin, sağlık çalışanları arasında görülme sıklığı ciddi bir şekilde artmaktadır. Şiddet, sağlık çalışanları arasında hayal kırıklığı, çaresizlik ve iş yerinde verimsizliğe neden olabilmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik olarak gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Şiddet; sağlıkta şiddet; sağlık çalışanı