Yüksek Serebral Palsi Riski veya Tanısı Olan İnfantlarda Erken Müdahale ile İlgili YouTube™ Videolarının Kalitesinin İncelenmesi.


Fidan Ö., Kallem Seyyar G., Aras B.

UDEMKO2022: 6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.70

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Yüksek Serebral Palsi Riski veya Tanısı Olan İnfantlarda Erken Müdahale ile İlgili YouTube™ Videolarının Kalitesinin İncelenmesi

Dünyada oldukça popüler olan YouTube™, sağlık bilgileri için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, YouTube™'da bulunan yüksek serebral palsi (SP) riski veya tanısı olan infantlarda erken müdahale ile ilgili videoların genel kalitesini değerlendirmektir. “Early intervention for infants at high risk cerebral palsy”, “early intervention for infants with cerebral palsy”, “early intervention for babies at high risk cerebral palsy” ve “early intervention for babies with cerebral palsy” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapıldı. Her bir anahtar kelime için ilk 60 video olacak şekilde toplam 240 video bağımsız iki araştırmacı tarafından incelendi. Çalışmaya dili İngilizce olan videolar dahil edildi. Videoların demografik özellikleri kaydedildi. Videoların kalitesi Journal of the American Medical Association (JAMA), Health On the Net Code of Conduct (HONcode) ve Global Quality Scale (GQS) ile değerlendirildi. İstatistiksel analizler Shapiro-Wilk, Spearman Korelasyon, Kruskal Wallis ve post hoc testler kullanılarak gerçekleştirildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Çalışmaya 37 video dahil edildi. Videoların ortalama GQS, JAMA ve HONcode skorları sırasıyla 2,27±0,83, 2,14±0,58 ve 2,86±1,11 şeklindeydi. Videoların 15’i sağlık kurumu/personeli, 14’ü vakıf/dernek/profesyonel organizasyon, 7’si akademik kurum/dergi ve 1’i TV/haber ajansı tarafından yüklenmiş olup, bu kaynakların abone sayısı, yorum sayısı, GQS, JAMA ve HONcode skorları arasında anlamlı farklılık saptandı. Akademik kurum/dergi tarafından yüklenen videoların kalitesi daha yüksekti (p<0.05). GQS, JAMA ve HONcode skorları arasında pozitif yönde korelasyon mevcuttu (p<0.05). Yüksek SP riski veya tanısı olan infantlar için erken müdahale ile ilgili YouTube™ videolarının kalitesi genel olarak düşüktür. YouTube™ için sağlıkla ilgili videolar hazırlanırken akademik çalışanların desteği daha doğru içerikler sunulmasına yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: erken müdahale; serebral palsi; YouTube