AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HES (130/0.4) İLE YAPILAN AKUT NORMOVOLEMİK HEMODİLÜSYONUN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ


Creative Commons License

Tokur M. E. , Kılıçaslan B., Kanbak M., Çil H., Çelebioğlu B., Aypar Ü.

ANESTEZİ DERGİSİ, vol.24, no.3, pp.174-181, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : ANESTEZİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.174-181

Abstract

ÖZET
Amaç: Akut normovolemik hemodilüsyon (ANH) yöntemi, KABG cerrahisi s›ras›nda hipoterminin vizkoziteyi artt›r›c› etkisini
azaltmakta ve bypass s›ras›nda yeterli doku perfüzyonu sa¤lamada etkin olmaktad›r. Çal›flmam›z›n amac›; aç›k kalp cerrahisinde,
HES (130/0.4) ile yap›lan ANH’n›n hemodinamik de¤iflimlere etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem: Etik kurul onay› ve hasta onam› al›nd›ktan sonra KABG uygulanacak 22 hasta çal›flmaya dahil edildi. Anestezi
indüksiyonu sonras›nda hastalar; ANH (n=11) ve Kontrol (K) (n=11) gruplar› fleklinde 2 gruba ayr›ld›. ANH grubunda, internal
juguler kateterden 500 mL kan al›n›rken normovolemiyi sa¤lamak amac›yla 500 mL HES (130/0.4) solusyonu efl zamanl› olarak
hastaya verildi. Kontrol grubundaki hastalara ise hemodilüsyon uygulanmad›. ‹ndüksiyon sonras›, KPB öncesi, KPB s›ras›,
operasyon sonras› ve postoperatif 24. saatte; hemodinamik parametreler (KH, OAB, SVB, CO, PCWP, CI), laboratuvar parametreleri
(Htc, laktat, Hb) ve böbrek fonksiyonlar› (BUN, kreatinin) de¤erlendirildi.
Bulgular: Hemodinamik parametrelerden; SAB’nin kontrol grubunda KPB öncesi ve operasyon sonunda, DAB ve OAB’n›n
operasyon sonu dönemde ANH grubunda anlaml› olarak düflük oldu¤u belirlendi. SAB, DAB ve OAB aç›s›ndan iki grup aras›nda
bir fark bulunmad›. SVB, CO, PCWP, CI de¤erleri her iki grup içinde ve gruplar aras›nda anlaml› fark göstermedi. Hb de¤erlerinin iki
grupta da KPB s›ras›, operasyon sonu ve postoperatif 24. saatte anlaml› bir düflüfl gösterdi¤i belirlendi. Hb, Htc, laktat, BUN ve
kreatinin de¤erleri aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› bir fark gözlenmedi.
Sonuç: Aç›k kalp cerrahisi uygulanan hastalarda HES (130/0.4) ile yap›lan ANH’n›n hemodinamik parametrelere ve böbrek
fonksiyonlar›na olumsuz bir etkisinin olmad›¤› saptand›. Klinik olarak ve Htc de¤eri uygun olan KABG cerrahisi geçirecek olgularda HES (130/0.4) ile yap›lan ANH’n›n güvenle uygulanabilecek bir teknik oldu¤u düflüncesindeyiz.
ANAHTAR KEL‹MELER: Koroner arter cerrahisi, Akut normovolemik hemodilüsyon, Hemodinamik parametreler