Effects of mean platelet volume and platelet counts on peripheral biodegradable stent restenosis


Creative Commons License

Akgül E.

journal of surgery and medicine, no.10, pp.663-665, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim:Thrombocytesplayakeyroleinatherosclerosisandacutevascularevents.Thepurposeofthisstudyistoinvestigatetheassociationbetweenmeanplateletvolume(MPV),plateletcountsaswellasotherhematologicalparametersandbiodegradablestentre-stenosis.Methods:53patientswhounderwentpercutaneousbiodegradableperipheralstentplacementprocedurewereincludedinthisretrospectivecohortstudy.Bloodsampleswerecollectedadaybeforetheoperation.Patientswerefollowedforameanof6monthsandDopplerultrasonography(DUSG)wasperformedforcontrolexamination.AccordingtotheDUSGresults,patientsweredividedintotwogroups:Group1includedpatientswith≥50%in-stentre-stenosisandGroup2,with<50%in-stentre-stenosis.Results:Themeanageofthepatientswas58.1(6.7)years.6(11.3%)patientswerefemaleand47(88.7%)patientsweremale.Eight(15%)hadiliacarteryand45(84.9%)hadsuperficialfemoralarterystenosis.DopplerUSreportsshowedthat11(20.8%)patientshad≥50%in-stentre-stenosis(Group1).Re-stenosisrateswerehigheratyoungerages(P=0.020).Therewasnostatisticallydifferencebetweenthegroupsintermsofgender(P=0.636),MPV(P=0.210),PLTcounts(P=0.129)oranyotherhematologicparameters.Conclusion:Severalstudieshaveshownthatsomebloodparameters,especiallyMPV,areeffectiveoncoronaryandperipheralstentstenosis.Inourstudy,wefoundthatnoneofthehematologicorcommonbloodparameterscanpredictbiodegradablestentsre-stenosis.

Amaç:Trombositlerinaterosklerozveakutvaskülerolaylardaönemlibirrolüvardır.Buçalışmanınamacı,ortalamatrombosithacmi(MPV),trombositsayılarıvediğerhematolojikparametrelerilebiyoeriyebilirstentstenozuarasındabirilişkiolupolmadığınıaraştırmaktır.Yöntemler:Buretrospektifkohortçalışmayabiyoeriyebilirperiferikstentlerleperkütanmüdahaleyapılan53hastadahiledildi.Kanörneklerioperasyondanbirgünöncealındı.Hastalarortalama6aytakipedildivetümhastalarakontrolamaçlıDopplerultrasonografi(DUSG)yapıldı.Dopplerultrasonografisonuçlarınagörehastalarikigrubaayrıldı:Grup1’dekihastalarda≥%50stentiçirestenozveGrup2’dekihastalarda<%50stentiçirestenozmevcuttu.Bulgular:Hastalarınyaşortalaması58,1(6,7)yılolup,6(%11,3)hastakadın,47(%88,7)hastaerkekti.Sekiz(%15)hastadailiakarterdarlığı,45(%84,9)hastadayüzeyelfemoralarterdarlığımevcuttu.DopplerUSraporları,11(%20,8)hastada,≥%50stentiçire-stenoz(Grup1)olduğunugösterdi.Re-stenozoranlarıgençyaştadahayüksekti(P=0,020).İkigruparasındacinsiyet(P=0,636),MPV(P=0,210),PLTsayısı(P=0,129)veyadiğerhematolojikparametreleraçısındanistatistikselolarakfarkyoktu.Sonuç:BirçokçalışmadaözellikleMPVolmaküzerebazıkanparametrelerininkoronerveperiferikstentstenozuüzerindeetkiliolduğugösterilmiştir.Çalışmamızda,hematolojikveyakanparametrelerininhiçbirininbiyobozunurstentlerinrestenozunuöngöremediğinitespitettik