Elderly Deaths and Characterıstıcs In Istanbul From The Poınt of Vıew of Forensıc Medıcıne


İnce H., Aliustaoğlu F. S., Yazıcı Y., İnce N.

J Ist Faculty Med, vol.70, no.2, pp.34-38, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 70 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: J Ist Faculty Med
  • Page Numbers: pp.34-38
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

İnce H, Aliustaoğlu S, Yazıcı Y, İnce N. Elderly Deaths and Characterıstıcs In Istanbul From The Poınt of Vıew of Forensıc Medıcıne 

ABSTRACT
Objective:
Due to the socio-cultural and demographical changes that have been taking place in Turkey, differences in types of violence are coming on the scene. Violence targeting the elderly is the most striking of all. The purpo- se of the present study is to reveal the number of criminal deaths, causes of these deaths, and the variation by time in the types of violence resulting in death in the elderly of ages 65 and above in Istanbul.
Materials and methods: Using a descriptive epidemiological method, this study was carried out with 1326 sub- jects of ages 65 and above among 17015 criminal autopsies in Forensic Medicine Council , Ministry of Justice bet- ween the years 1996 and 2001.
Results: Of the 17015 autopsies, 7.8% (n. 1326) were of ages 65 and above. According to the crime scene investi- gations, the percentage of deaths caused by firearm injuries increased to 4.0% in 2001 from 1.9% in 1994. Chan- ges in the rates of deaths caused by cutting/piercing tool injuries were 1.9% and 4.3%, respectively.
Conclusion: The elderly population of ages 65 and above in Turkey will reach 12.1 million in a 25 years time. Re- gulations are needed to reinforce and financially support the family, to secure humanely life standards for the el- derly, and to ensure homecare to an optimum extent.
Key words: Elderly, forensic, gun shut, autopsie 

İnce H, Aliustaoğlu S, Yazıcı Y, İnce N. 

ÖZET
Amaç:
Türkiye’de sosyokültürel ve demografik de¤iflime ba¤l› olarak fliddet türlerinde farkl›l›klar ortaya ç›kmak- tad›r. Yafll›ya yönelik fliddet, bunlardan en dikkat çekenidir. Bu çal›flman›n amac›, ‹stanbul’da, 65 ve üzeri yafl gru- bundaki insanlarda, adli olgu niteli¤indeki ölümlerin durumunu, ölüm nedenlerini ve ölüme neden olan fliddetin y›llara göre de¤iflimini ortaya koymakt›r.
Gereç ve yöntem: Çal›flma tan›mlay›c› epidemiyolojik yöntemle yap›lm›flt›r. Adalet Bakanl›¤›, Adli T›p Kurumu Baflkanl›¤› Morg ‹htisas Dairesi’nde, 1996 ile 2001 y›llar› aras›nda yap›lan, 17015 adli nedenli otopsiden, yafl› 65 ve üzeri olan 1326 olgu çal›flma grubunu oluflturmufltur.
Bulgular: 17015 otopsinin %7,8 (n. 1326)’i 65 yafl ve üzerinde bulunmufltur. Olay yeri incelemesine göre 1996 y›- l›nda toplamda % 1,9 olan ateflli silah yaralanmalar› sonucu ölüm, 2001 y›l›nda %4,0’a yükselmifltir. Kesici deli- ci alet yaralanmalar› sonucu ölüm oranlar›ndaki de¤iflim s›ras›yla %1,9 ve % 4,3 ‘dür.
Sonuç: Türkiye’de 65 yafl üstü nüfus, 25 y›l sonra 12,1 milyon’a ulaflacakt›r. Ailenin güçlendirilmesi ve ekonomik aç›dan desteklenmesi, yafll›lar›n insani ölçülerde yaflamas›, evde bak›m›n bir ölçüde temin edilebilmesi için gerek- li düzenlemeler gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Yafll›, adli , ateflli silah , otopsi.