Determining diabetes risk and health literacy levels in individuals aged 45 and above: A descriptive correlational study


Topuz İ., Gözüm S.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.1-6, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

Purpose: The aim of this study is to determine actual and perceived diabetes risk in individuals aged ≥45 and their health literacy levels. Methods and Materials: The study is of descriptive, correlational design and was conducted with 82 university staff members of ages ≥45 years. Along with Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC), was used to collect data of the question, “Please comment on your diabetes risk?” and the Health Literacy Scale for Turkey (HLST-32). Results: About of twenty-six percent for the participants exhibited a high/very high actual diabetes mellitus risk. A positive and significant correlation was found between the participants’ actual and perceived risk of diabetes mellitus (r=0.771, p<0.001). Seventy-two percent of the individuals displayed inadequate, problematic/limited levels of health literacy. There was no significant correlation between actual and perceived diabetes mellitus risk and health literacy scores.

Conclusion: Individuals are aware that they are at risk of developing diabetes mellitus. About three out of every four participants had a low health literacy level. The fact that a more educated group such as university personnel demonstrated low health literacy compared to the general public is an issue that must be addressed.

Keywords: Diabetes mellitus, actual risk, perceived risk, health literacy, university staff

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, riskli grupta yer alan ≥45 yaş bireylerin gerçek ve algıladıkları diyabetes mellitus riskleri ile sağlık okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı, ilişki arayıcı tipteki çalışmaya, ≥45 yaşında, üniversite personeli olan 82 kişi dahil edilmiştir. Veriler, Finlandiya Tip-2 Diyabet Risk Anketi (FINDRISK), “diyabet riskinizi yorumlayınız” şeklindeki soru ve Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (TSOY-32) ile toplanmıştır.

Bulgular: Bireylerin yaklaşık %26’sının gerçek diyabetes mellitus riski yüksek-çok yüksek düzeydedir. Katılımcıların gerçek ve algıladıkları diyabetes mellitus riski arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki varlığı saptanmıştır (r=0.771, p<0.001). Bireylerin %72’sinin sağlık okuryazarlık düzeyi yetersiz, sorunlu-sınırlı düzeydedir. Sağlık okuryazarlık düzeyi puanının gerçek ve algılanan diyabetes mellitus riski ile anlamlı düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır

Sonuç: Bireyler diyabetes mellitus risklerinin farkındadır. Her dört katılımcıdan yaklaşık üçünün sağlık okuryazarlığı düşük düzeydedir. Genel topluma göre daha eğitimli bir grupta olan üniversite çalışanlarının sağlık okuryazarlıklarının düşük olması ele alınması gereken bir konudur.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, gerçek risk, algılanan risk, sağlık okuryazarlığı, üniversite personeli