Üst Göz Kapağı Blefaroplasti Ameliyatı olan Hastalarda Korneal Topografinin Değişimi


Creative Commons License

Gültekin Irgat S., Altunel O., Özcura F., Ahmedov A.

TOD 42.Kış Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 - 31 January 2021, vol.1, no.51, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

SS-51 | Üst Göz Kapağı Blefaroplasti Ameliyatı olan Hastalarda Korneal Topografinin Değişimi

Saadet Gültekin Irgat1, Orhan Altunel1, Fatih Özcura1, Anvar Ahmedov2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları
2İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

GİRİŞ VE AMAÇ: Dermatoşalazis nedeniyle blefaroplasti ameliyatı yapılan olgularda Pentacam HR (Scheimpflug kamera, Oculus) görüntülemesi ile elde edilen korneal dansitometri ve diğer parametrelerinin değişimini incelemektir. YÖNTEM: Kliniğimizde 2019-2020 yılı içinde dermatoşalazis nedeniyle blefaroplasti operasyonu planlanan marjin refleks mesafesi 4mm’den az olan 14 hastanın 26 gözü çalışmaya alındı. Ameliyatta üst göz kapağına sarkan fazla deri dokusu eksize edildi. Operasyon öncesi ve sonrası 3. ayda Pentacam HR ile korneal dansitometri (KD) başta olmak üzere, korneal kalınlık (KK), korneal aberasyon (Zernice analiz programı), keratometri, astimatizma, aks, total korneal hacim değerleri ölçüldü ve karşılaştırıldı. KD ve KK ölçümleri üç ayrı korneal zonda (0-2, 2-6, 6-10 mm) ve her dört kadranda (üst, alt, temporal, nazal) yapıldı. BULGULAR: Çalışmaya 14 ( %54) erkek, 12 ( %46) kadın alınmış olup yaş ortalamaları 55,11 ± 7,7 (45-67) idi. Santral 2mm’de operasyon öncesi ve sonrası sırasıyla KD 15,73 ve 14,99 (p < 0,01) idi. Parasantral 2-6 mm zonda üst kadranda KD operasyon öncesi 15,07 ve sonrası 14,49 ( p< 0,05) bulundu. 6-10 mm’de KD değişiminde anlamlı fark görülmedi (tüm değerler p>0,05). KD ile KK arasında korelasyon izlenmedi. Total kornea kalınlığı değişimi tüm zonlarda ve kadranlarda istatistiksel anlamlı bir fark oluşturmadı ( tüm değerler p>0,05). Ameliyat öncesi ve sonrası keratometrik değerler (p=0,79), astigmatizma değerleri (p=0,72),aks (p=0,78), total kornea hacmi (p=0,68), total korneal aberasyonda anlamlı fark görülmedi ( tüm değerler p>0,05). TARTIŞMA VE SONUÇ: Blefaroplasti sonrası kornea santral 2 mm ve presantral 2-6 mm zonda özellikle üst kadranda korneal dansitometride azalma izlendi. Diğer korneal paremetrelerde değişim anlamlı bulunmadı.Üst kapak blefaroplasti sonrası hastaların süperior görme alanlarında düzelme olduğunu bildiren birçok çalışma mevcuttur. Bizde üst kadranda kornea şeffaflığı ile ilişkili olan korneal dansitometri azalmasının buna katkısı olabileceğini düşünmekteyiz.