010 LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİDE APENDİKS GÜDÜĞÜNÜN HEM-O-LOK KLİP VE SÜTÜR İLE BAĞLANMASININ KARŞILAŞTIRILMASI


Yıldırım A. C., Ekici M. F., Zeren S., Yaylak F., Algın M. C.

15. Ulusal & 2. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.16-17

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16-17
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş

Akut apandisit en sık acil cerrahi patolojilerden biridir. Akut apandisitte cerrahi yaklaşım

kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. Laparoskopik appendektominin

uygulanma sıklığı da son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışmada laparoskopik

apendektomide ligate edilen apendiks kökünün Hem-o-Look klip veya sütür ile

bağlanmasının intraoperatif ve erken postoperatif dönemdeki etkilerini karşılaştırmayı

amaçladık.

Materyal-Metod

K.S.B.Ü Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Mart 2019- Mart

2021 yılları arasında uygulanan laparoskopik apendektomi hastalarının dosya verileri

retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık, intraoperatif ve postoperatif

1. ay içindeki komplikasyonlar, morbidite ve mortalite verileri kaydedildi. Veriler R istatistik

programıyla analiz edildi.Hem-o-lok klip uygulanan hastalar grup 1, sütür uygulanan hastalar

grup 2 olarak değerlendirildi..

Bulgular

82 hastanın, 48'i erkek, 34'ü kadın idi. Yaş ortalaması 36 idi. 42 hastada apendiks kökü Hemo

Lok XL boyutta bir adet klip ile ligate edilirken, 40 hastada apendiks kökü, 3/0 No prolen

ile ligate edildi.

İntraoperatif olarak her iki grupta ikişer hastada minör kanama kontrol altına alındı (p>0,05).

Grup 1'de postoperatif 1. gün drenden gelen miktar ortalama 100 cc, grup 2’de ortalama dren

miktarı 75 cc olarak kaydedildi (p>0,05). Grup 1 hasta grubunda 3 hastada dren kenarından

minör hemoraji spontan kontrol altına alınırken, grup 2'de 2 hastada gözlendi (p>0,05). Grup

1 hasta grubunda 3 hastada göbek altı 10 mm trokar bölgesinde yüzeyel yara yeri enfeksiyonu

gözlenirken, grup 2’de 4 hastada aynı bölgede yüzeyel yara enfeksiyonu tespit edildi

(p>0,05). Postoperatif taburculuk süreleri benzerdi (Sırayla 1,5 gün ve 1,8 gün ) (p>0,05). Hiç

bir hastada intraperitoneal enfeksiyon, apse, apendiks güdük kaçağı kaynaklı fistül

gözlenmedi. Mortalite gözlenmedi.

17

Sonuç

Laparoskopik apendektomide apendiks kökünün kontrolü en önemli teknik basamaklardan

biridir. Hem-o-lok klip veya sütürle kök ligasyonu arasında çalışmamızda istatistiksel bir

farklılık saptanmadı. Daha yüksek hasta popülasyonlu çalışmalarla iki tekniğin birbirlerine

olan üstünlükleri gösterilebilir.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik apendektomi,akut apandisit,laparoskopi