Hemşirelik Öğrencilerinin Otomatik Olumsuz Düşünceleri Klinik Kararlarını Etkiliyor mu?


Güdek Seferoğlu E., Ökten Ç., Didin M., Çolak Ş., Alpfidan E., Kocakurt F.

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin otomatik olumsuz düşünceleri ve klinik karar verme düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi Güz yarıyılında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümüne kayıtlı 2., 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören 428 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden evrenin tümü çalışma kapsamına alındığı için herhangi bir örneklem seçimi yöntemine gidilmemiş, araştırma 343 öğrenci (%80) ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan Tanıtıcı Bilgiler Formu, “Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ)” ve “Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği (HKKVÖ)” kullanılmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü öğrencilere çalışmanın amacı ve anket formu açıklandıktan sonra yazılı izinleri alınmıştır. Veriler, öğretim elemanları gözetiminde ders saati içerisinde öğrenciler tarafından doldurularak elde edilmiştir. Verilerin analizi SPSS 20 paket programında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans ve yüzdelikler), bağımsız gruplarda Mann-Whitney U, Kruskal- Wallis H testi ve pearson korelasyon analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’nden kurum izni, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul’undan gerekli izinler alınmıştır. Bulgular: Çalışmada ODÖ cronbach’s alpha değeri 0.96, HKKVÖ cronbach’s alpha değeri 0.85 bulunmuştur. Öğrencilerin ODÖ toplam puan ortalaması 52.82±21.22, HKKVÖ toplam puan ortalaması 138.88±16.09 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin ODÖ ile HKKVÖ toplam puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmada erkek olan, ailesi otoriter tutumda olan, hemşirelik bölümünü istemeyerek seçen, emosyonel anlamda kendini kötü hisseden, hasta bireylerle ilişkilerinde çok fazla güçlük yaşayan, hemşirelik mesleğine yönelik olumsuz düşüncelere sahip olan, aldığı teorik bilgileri uygulamada kullanmadığını ifade eden öğrencilerin ODÖ toplam puan ortalamalarının daha yüksek, HKKVÖ toplam puan ortalamalarının ise daha düşük olduğu ve gruplar arasında farkın önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). Araştırmada ayrıca klinik uygulamalarda sorun yaşadığını, fiziksel olarak kötü olduğunu, hemşirelik mesleğini sevmediğini ifade eden öğrencilerin ODÖ toplam puan ortalamalarının daha yüksek, arkadaşlarıyla birlikte evde kaldığını, hiç kitap okumadığını ifade eden öğrencilerin ise HKKVÖ toplam puan ortalamalarının ise daha düşük olduğu ve gruplar arasında farkın önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Araştırmada hemşirelik öğrencilerin olumsuz otomatik düşüncelerinin klinik karar vermelerini etkilediği bulunmuştur. Öğrencilerin etkili klinik kararlar alabilmesi için olumsuz otomatik düşüncelerinin ortaya çıkartılması, pozitif bakış açısının geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık programların planlanması önerilebilir.

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencisi, Klinik karar verme, Otomatik olumsuz düşünce