Endometrium Kanserinde Pozitif Peritoneal Sitolojinin Miyometriyal İnvazyonla İlişkisi


Buyru F., Keskin N. , Kovancı E., Salihoğlu Y., Berkman S.

Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.12-15, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.12-15

Özet

Endonıetriyum Kanserinde Pozitif Peritoneal 'Sitolojinin Miyometriyal Invazyoııla ilişkisi

The Relationship of Positive Peritoneal ,Cytology .with Myometriallnvasioıı in Endometrial Cancer , '

OBJECTIVE: To investigate the relationshipof peritoneal eytology and myometrial invasion in endometrial . eareinoma

AMAÇ: Endometriyum kanseri vakalarında periıoııeal sitoloji ile miyonıeıriyal invazyonuıı ilişkisini araştırmak,

MATERYAL ve METOD: 1984-1995 yılları arasında, İ.Ü. [stanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastaiıklan ve Doğum Anabilim Delında tedavi edilen ve periıon yıkantı sıvısı alman, klinik olarakevre I-II o/mı 84 endometriyum kanseri retrospekıif olacak .incelenm iştir.

STUDY DESIGN: Eighty-four endometrial carcinonıa cases cliııically stage /-/1 who have been treated at lstanbul. Medical School Department of Obstetrics andGyııecology were investigated retrospectively.

BULGULAR: Toplam 84 hastada batın yıkantı sıvısı alın/ı11Ş, 25 tanesinde (% 29.76) sitoloji pozitif: 59 hastada (% 70.23) ise negatif' bulunmuştur. Derin miyonıetriyal invazyon saptanan 23 hastanın II 'inde (% 47.8), yiizeyel invazyon o/an 61 hastanın 14'iinde (% 22.95) peıiıoııealsiıoloji pozitif' bulunmuştur, Aradaki ilişki isıaıistiki olarak anlamlıdır (p<O.o5).

RESULTS: Peritoneal washing was performed in 84 patients, cytotogy was positive in 25 (25.76 %),and negative in 59 patients (70.23 %). Peritoııeal cytology was positive iıı II (47;8 %) oj 23 patients with deep myometrial iııvasion and 14 of 6/ patients (22.95 %) with superficial inva.sioıı. The relationslıip was sıaıisıically significant (p<O.05).

CONCLUSION: Tlıere .is a significant relationship beıweeıı positive peritoııeal cytology and deep myometria/ iııvasion. The probability of myomeırial.invasion increases in cases witlı posiıive peritoneal cytology whiclı adversely affec the prognosis.

SONUÇ: Pozitifperiıoııeal siıolo]i ile derin nıiyonıeıriyal iııvazyon arasında anlamlı bir ilişki olup, peıiıoııeal sitolojisi pozitif olanlarda derin nıiyoıııetriyal iıtvazyon olasılığı artmakta, dolayısıyla prognoz olumsuz yönde etkitennıekıedir.

Key words: Endometrial Caneer, Peritoneal Cytology, Myometrial Invasion

Anahtar kelimeler: Endometriyuın Kanseri, Peritoneal Sitoloji, Miyometriyal İnvazyoıı