TEK MERKEZDE UYGULANAN POSTERİOR FOSSA TÜMÖR CERRAHİSİ SONUÇLARI


Cingöz İ. D., Kaya İ., Atar M., Aydın N., Şahin M. C., Aydın H. E.

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.176

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 29
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Erişkinlerde beyin tümörleri yaklaşık %70-75 oranında supratentorial bölgede yerleşmiş olmasına karşılık çocuklarda kafa içi tümörlerin %60-70’ı infratentorial yerleşimlidir. Çocukluk çağı hastalarında medulloblastom, erişkin çağı hastalarında astrositomlar sık görülen patolojilerdir. Yöntem: 2016-2018 yılları arasında Kütahya Evliya Çelebi EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde posterior fossa tümörü tanısı ile yatırılıp cerrahi tedavi uygulanan 22 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiş, preoperatif MRI görüntülerinden ödem/kitle indeksleri hesaplanmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 28,3 olup, 14’ü erkek 8’i bayandı. Tümör dağılımı astrositom %40,9, metastaz %31,8, medulloblastom %22,7, ependimom %4,5 olarak saptanmıştır. 7 (%31,8) hastada preoperatif dönemde hidrosefali olup eksternal ventriküler drenajı yapılmış ve bu hastalardan 1’ine (%4,5) kalıcı şant uygulanmıştır. En sık yakınma baş ağrısı, en sık saptanan muayene bulgusunun ise ataksi olduğu saptanmıştır. Yapılan MRI ölçümlerinde ödem/kitle oranının metastazlarda anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu ve oranın yüksek olduğu bu hastalarda mortalite oranının da anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Tartışma ve Sonuç: Posterior fossa tümörlerinde primer tümör tipi ile ödem derecesinin prognostik etkisi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuç preoperatif dönemde hastaların MRI görüntüleri üzerinden ödem/kitle indeksinin hesaplamasının önemini desteklemektedir. Bununla birlikte, tümör moleküler alt tiplerinin survey ve ödem üzerine olan etkileri açısından ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Sözcükler: Cerrahi, posterior fossa, tümör