Endodontic Management Of Taurodontic Molar Teeth With Acute Apical Abscess: A Case Report


Tuzcu E., Gürsoy Emek B., Kurnaz S.

İzmir Dişhekimleri Odası 27. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.347-348

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.347-348
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Taurodontism is a developmental anomaly characterized by a vertically elongated pulp chamber and an apically displaced pulp floor on radiography. The aim of this case report is to demonstrate endodontic treatment approaches in teeth with acute apical abscess with taurodontism. Case Description: A 19-year-old male patient applied to our clinic with severe pain. In the patient's anamnesis, it was observed that he had a preliminary diagnosis of ectodermal dysplasia. In the clinical examination of the patient, teeth with hypodontia, microdontia and taurodontism were detected. Extraoral examination revealed swelling and lymphadenopathy at the left mandibular jaw region of the patient. In the radiographic examination, deep caries and taurodontism anomaly were detected in the mandibular left first molar tooth of the patient. Cone-beam computed tomography scan was performed on the relevant area and it was observed that the tooth was a single rooted, single-canal, pyramidal molar tooth with a wide apical foramen. Root canal treatment was performed in the related tooth. In the first session, the chemomechanical preparation was completed and the patient was prescribed antibiotics. In the second session, the patient's symptoms decreased and calcium hydroxide was administered as an intracanal medicament. In the last session, it was observed that the patient's symptoms disappeared completely. To create an apical barrier, mineral trioxide aggregate was placed at the root apex and root canals were obturated with mineral trioxide aggregate. The coronal restoration of the tooth was completed and the patient was called for control session after one month. Results: During the follow-up examination of the patient, it was determined that the patient's symptoms completely disappeared and the tooth was in function. Conclusion: In teeth with acute apical abscess and taurodontism anomaly, existing teeth can be preserved and successful clinical results can be obtained with the correct indication and effective treatment.  

Amaç: Taurodontizm; radyografide vertikal olarak uzamış pulpa odası, apikale yer değiştirmiş pulpa tabanı ile karakterize gelişimsel bir anomalidir. Bu vaka raporunun amacı, taurodontizm görülen akut apikal apseli dişlerde endodontik tedavi yaklaşımlarının gösterilmesidir. Olgu Tanımlanması: 19 yaşındaki erkek hasta kliniğimize şiddetli diş ağrısı sebebiyle başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde ektodermal displazi ön tanısı olduğu öğrenildi. Hastanın klinik muayenesinde hipodonti, mikrodonti ve taurodontizmli dişler tespit edildi. Ekstraoral muayenede hastanın alt çene sol bölgede şişlik ve lenfadenopati izlendi. Radyografik muayenede hastanın mandibular sol birinci molar dişinde derin çürük ve taurodontizm anomalisi tespit edildi. İlgili bölgeden konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile tarama yapıldı ve dişin tek kök, tek kanal ve geniş apikal foramene sahip piramidal molar diş olduğu tespit edildi. İlgili dişte kök kanal tedavisi işlemlerine başlandı. İlk seansta kemomekanik preparasyon tamamlandı ve hastaya antibiyotik reçete edildi. İkinci seansta hastanın semptomlarında gerileme izlendi ve kalsiyum hidroksit kanal içi medikament olarak uygulandı. Son seansta ise hastanın semptomlarının tamamen kaybolduğu gözlendi. Apikal bariyer oluşturmak için mineral trioksit agregat kök ucuna yerleştirildi ve kök kanallarının tamamı mineral trioksit agregat ile dolduruldu. Dişin üst restorasyonu tamamlandı ve hasta bir ay sonra kontrole çağrıldı. Bulgular: Hastanın takip seansında yapılan muayenesinde hastanın semptomlarının tamamen kaybolduğu ve dişin fonksiyonda olduğu tespit edildi. Sonuç: Taurodontizm anomalisine sahip akut apikal apseli dişlerde doğru endikasyon ve etkili bir tedavi ile mevcut dişler korunabilir ve başarılı klinik sonuçlar elde edilebilir.