ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ALANYA ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Demir Y., Dağ E., Oruç Karakuş P., Özpınar S.

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, no.44, pp.71-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet tutumlarını ve belirleyicilerinin saptanmasıdır. Yöntem: Kesitsel tipte yapılan çalışmanın verilerin toplanmasında kişisel tanıtım formu ve toplumsal cinsiyet ilişkileri ölçeği kullanıldı. Çalışmanın evrenini 2021-2022 yılında Alanya’da bulunan bir üniversitede eğitim gören lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizinde yüzde, frekans, ortalama ve çok regresyon analizi kullanıldı. Araştırmaya başlanılmadan önce araştırmanın yapılacağı üniversitenin etik kurulundan izin alındı. Bulgular: Araştırma grubunun %55’i kadın, yaş dağılımı 20.85±1.25 (18-24) dir.%73.6’sı çekirdek aile yapısına sahip olup,%68.6’sının gelir algısı gelir gidere denk ya da fazla olarak belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri ölçeğinin cinsiyet, sınıf, bölüm, baba eğitim durumu ve flört ilişkisinden, eşitlik alt boyutunun cinsiyet, sınıf, baba eğitim durumu ve aile türünden, iktidar alt boyutunun ise cinsiyet, bölüm, baba eğitim durumu ve aile türünden etkilendiği belirlendi. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet tutumlarının eşitlikçi olduğu ve cinsiyet, sınıf, bölüm, baba eğitim durumu ve flört ilişkisi gibi faktörlerden etkilendiği bulunmuştur. Üniversitelerin toplumun gelişmesi ve dönüşümünün yaşandığı yerler olduğu düşünüldüğünde bu tür çalışmaların farklı üniversitelerde yapılarak üniversite öğrencilerinin genel tutumunun ortaya çıkarılması önerilebilir.