“Araştırma Nasıl tasarlanır?


Ulus T., İnce H., Aliustaoğlu F. S., Melez İ. E.

Adli Tip dergisi, vol.24, no.2, pp.40-47, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Adli Tip dergisi
  • Page Numbers: pp.40-47
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Ulus T. İnce CH, Aliustaoğlu FS, Melez TS. 

HOW IS A RESEARCH DESIGNED?

page2image7152

ABSTRACT

Research is a sum of serial pro- cedures in which the method of data collection is determined with a protocol prepared formerly. Sci- entific methods should be used in order to be able to have valid and reliable outcomes.

Composing a successful hypothe- sis by correct variable descripti- ons and by correct interpretations of relations among variables with pre-gained information and ob-

servation is important according to scientific approach. Correct in- terpretatons of relations among variables can be subsumed under the concept of ‘causality’, whereas 5 main criteria of causality are the strength, consistency, specificity of correlation and accordance of correlation with time and all other data. After composing the hypot- hesis, testing of hypothesis is done with many methods which can be divided as ‘qualitative’ and ‘quan- titative’. Quantitative researches are also classified into observa- tional, experimental and metho-

dological researches. Besides, observational researches can be evaluated again with further clas- sifications.

In a research, unless there hap- pens mistakes in grouping, me- asurement, statistics etc., which may affect the accuracy of the study, success is seemed to be a foreseeable result.

Keywords: Hypothesis, causality, research methods 

Ulus T. İnce CH, Aliustaoğlu FS, Melez TS. “Araştırma Nasıl tasarlanır? 

Araştırma, veri toplama biçimi önceden bir protokol aracılığı ile belirlenmiş işlemler dizisidir. Bir araştırmanın sonuçlarının geçerli ve güvenilir olabilmesi için bilim- sel yöntemler kullanılmalıdır.

Bilimsel yaklaşımda, araştırılmak istenen konunun içerdiği değiş- kenlerin doğru tanımlanması ve değişkenler arasındaki ilişkilerin edinilmiş önbilgi ve gözlemler- le doğru yorumlanarak başarılı hipotezler oluşturulması önem-

lidir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin doğru yorumlanma- sı ‘nedensellik’ başlığı altında toplanarak incelenmiş, ilişkinin kuvveti, tutarlılığı, özgüllüğü ile birlikte zamana ve elde bulunan tüm bilgilere uygunluk göster- mesi nedenselliğin 5 temel kri- teri olarak belirlenmiştir. Hipotez oluşturulduktan sonra hipotezin sınanması için kullanılan yöntem- ler öncelikle niteliksel(kalitatif) ve niceliksel(kantitatif) yön- temler olarak ayrılmış; niceliksel(kantitatif) araştırmalar kendi içinde gözlemsel, deneysel

ve metodolojik çalışmalar olarak sınıflanmıştır. Bu araştırma yön- temlerinden gözlemsel çalışma yöntemi kendi içinde yine sınıfla- narak incelenmiştir.

Bir araştırmada hipotez ve yöntem doğru belirlendiğinde çalışmanın doğruluğunu etkileyecek yanlış gruplama, yanlış ölçüm, yanlış istatistik gibi hatalardan kaçınıl- dığında başarı beklenen bir sonuç olarak öngörülmektedir.

Anahtar kelimeler: Hipotez, ne- densellik, araştırma yöntemler