Erken Evre Dudak Kanserlerinde Profilaktik Boyun Diseksiyonunun Rolü


Creative Commons License

Subaşı B., Varol M., Türe N., Yıldırım N., Şimşek S.

8. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 21 March 2023, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Dudak kanserleri, baş boyun bölgesinin sık görülen kanserlerindendir ve seçkin tedavi cerrahidir. Erken evre (T1 ve T2) dudak kanserlerinde lenf nodu tutulumu negatif (N0) boyuna yaklaşım tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı erken evre dudak kanserlerinde profilaktik boyun diseksiyonu yapılan ve bekle-gör ile izlenen hastaların sonuçlarını güncel literatür eşliğinde tartışmaktır.

Yöntem: Çalışmaya 2013 ile 2023 yılları arasında erken evre primer dudak karsinomu nedeni ile opere edilen 50 ardışık hasta dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri, bölgesel lenf nodu durumu, tümörün yerleşim yeri, tümör evrelemesi, patoloji sonuçları, takiplerde nüks oranları, boyun lenf nodu metastazı ve uzak metastaz oranları geriye dönük olarak incelendi. Tüm olgularda en az 0,5 cmlik cerrahi sınır gözetilerek tümör eksize edildi.

Bulgular: Olguların tamamında patolojik tanı skuamöz hücreli (SCC) karsinomdu. Hastaların yaş ortalaması 70,94 yıl idi. Hastaların 14’ü kadın (%28), 36’sı erkek (%72) idi. Oniki hastada (%24) T2, 38 hastada (%76) T1 tümör mevcuttu. Tümörler 22 hastada (%44) iyi, 27 hastada (%54) orta, bir hastada (%2) az derecede diferansiye idi. Olgularımızda kanserlerin 7’si (%14) üst dudakta, 42’si (%84)  alt dudakta, 1’i (%2) ise kommissür bölgesinde izlendi.  Hastaların 38’ine sadece kitle eksizyonu ve primer ya da fleb ile onarım yapılırken, 12’sine (6 hasta pT1, 6 hasta pT2) primer cerrahiye ek olarak profilaktik boyun diseksiyonu yapıldı. Dört hastaya bilateral supraomohyoid boyun diseksiyonu yapılırken, 8 hastaya tek taraflı supraomohyoid boyun diseksiyonu yapıldı. Profilaktik boyun diseksiyonu yapılan hastaların herhangi birinde patolojik lenf nodu ve takiplerde uzak organ metastazı ve geç dönem boyun metastazı izlenmedi. İki hastada (pT1 ve pT2 tümör mevcut hastalar) lokal nüks izlendi.

Sonuç: Erken evre dudak kanserlerinde klinik ve radyolojik olarak boyun lenf nodu metastazı olmadıkça profilaktik boyun diseksiyonunun gerekli olmayacağı kanaati oluştu ve bu hasta grubu için “bekle ve gör” yaklaşımının daha uygun bir seçenek gibi göründüğü sonucuna varıldı.

Anahtar Sözcükler: Dudak tümörleri, boyun tutulumu, boyun diseksiyonu, evreleme, nüks