Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi


Durmaz A., Gün Ç.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.16, pp.296-318, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Üniversite süreci bireylerin yaşamında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Gelecekteki sağlık durumlarını, kişisel ve mesleki yaşam biçimlerini öğrenmek ve pekiştirmek için ideal bir dönemdir. Fakat üniversite sürecinde öğrencilerde sağlıksız davranışlara yönelim artmaktadır. Bu yönelimlerde öğrencilerin sağlık davranışlarındaki değişimler, stres belirtileriyle ilişkili bulunmuştur. Özellikle sınav sürecinin, yoğun bir baskıya ve stres gelişimine neden olabileceği bildirilmiştir. Amaç: Ebelik bölümü öğrencilerinde sınav süreci ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı tasarlanan araştırmada tanıtıcı bilgi formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Çalışmaya 376 ebelik öğrencisi alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.33±1.69, beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması 21.38±3.45 ve kardeş sayısı ortalaması 2.56±1.79 olarak saptanmıştır. %35.1'inin yurtta kaldığı, %57.2'sinin çekirdek aile yapısında olduğu ve %45.5'inin gelirinin giderine eşit olduğu bulunmuştur. Sınavlardan önceki Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II toplam puan ortalaması 125.54±10.56, sınavlardan sonraki sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II toplam puan ortalaması 152.04±11.73 olarak bulunmuştur. Sınav öncesi-sonrası ölçek toplam puan ortalaması ile ölçek alt boyutları (sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişiler arası ilişkiler, stres yönetimi) puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, katılımcılarda sınav sürecinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi, Sınavlar, Öğrenci ebeler