FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNDE BEL AĞRISI İLE İLGİLİ TUTUM VE İNANIŞLARIN İNCELENMESİ


Akkan H., Şahin N. Y.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.109

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

.Giriş: Sağlık profesyonellerinin tutumlarının, tedavi sonuçlarına etkisi olduğu ve hastaların tutumlarına etki ettiği bilinmektedir. Bu durum özellikle bel ağrısının tedavisinde önem kazanmaktadır çünkü bel ağrısında sağlık profesyonelinin vereceği uygun önerilerin pozitif sonuçlarla korele olduğu gösterilmiştir.

2.Amaç: Dört yıllık fizyoterapi eğitimi sırasında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin bel ağrısı ile ilgili tutum ve inanışları arasındaki farklılıkları araştırmaktır.

3.Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmaya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim gören 1. (n=112), 2. (n=119), 3. (n=88) ve 4. sınıf (n=95)  öğrencileri dahil edilmiştir. Araştırmanın Etik Onayı, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul’undan alınmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere “Fizyoterapistlerin Bel Ağrısı İle İlgili Tutum Ve İnanışları Anketi (PABS-PT-TR)” uygulanmıştır.

4.Bulgular: Tek yönlü varyans analizi sonucunda sınıfların biyomedikal yönelim (p<0.001) ve biyopsikososyal yönelim (p<0.001)  puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu bulundu. Tukey testi sonucuna göre, biyomedikal yönelim puan ortalamaları arasındaki farkın 1.sınıf ile 4.sınıf (p=0.019), 2.sınıf ile 3.sınıf (p=0.001) ve 2.sınıf ile 4.sınıf (p=0.000) arasındaki istatistiksel farktan kaynaklandığı görüldü. Yine Tukey testi sonucuna göre biyopsikososyal yönelim puan ortalamaları arasındaki farkın 1.sınıf ile 4.sınıf (p=0.021), 2.sınıf ile 3.sınıf (p=0.016) ve 2.sınıf ile 4.sınıf (p=0.000) arasındaki istatistiksel farktan kaynaklandığı görüldü.

5.Tartışma ve Sonuç: Bu araştırma dört yıllık fizyoterapi lisans eğitiminde öğrencilerin bel ağrısı hakkındaki tutum ve inanışlarının nasıl geliştiğine dair bir fikir vermiştir. Öğrencilerin klinik rehberlerle uyumlu olarak yetiştirilebilmesi ve kronik bel ağrısı epidemisinde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için biyopsikososyal yönelimler hakkında daha fazla bilgilendirilmeli, klinik pratiklerinde bu uygulamalara daha fazla yer vermeleri sağlanmalıdır.

6.Anahtar Sözcükler: Bel ağrısı, Tutum ve İnanışlar, Fizyoterapi, Öğrenci, Türkiye.