GASTRO ÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI (GÖRH) CERRAHİSİNDE YAŞAM KALİTESİNE ETKİ EDEN PREOPERATİF FAKTÖRLER


Anuk T., Yıldırım A. C.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.19-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-24
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Mide içeriğinin, haftada ikiden fazla günde özofagusa kaçarak retrosternal yanmaya yol açması, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olarak adlandırılır. Antiasit tedaviye direnç gösteren ve komplikasyon gelişen olgularda anti reflü cerrahi uygulanmaktadır. Çalışmamızda, GÖRH saptanıp, Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu (LNF) yapılan hastalarda, postoperatif 6. ayda hasta tarafından doldurulan yaşam kalite ölçeği (SF 36) skorlarına etki eden preoperatif faktörleri ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Polikliniğe epigastrik bölgede ağrı, retrosternal yanma şikayetleriyle başvurarak GÖRH tanısı alan ve LNF uygulanan 69 hastanın dosyasından yaş, cinsiyet, Helicobacter pylori (HP), alkalen reflü gastrit (ARG) pozitifliği, vücut kitle indeksleri (VKİ), hiatus herni (HH) çapları kaydedildi. SF 36 formunu doldurmayan, dosya kayıtlarında ve takiplerinde eksiklik bulunan, konversiyon fundoplikasyon ve redo surgery uygulanan 27 hasta çalışma dışı bırakıldı. Bu özelliklerin, postoperatif altıncı ay SF 36 formlarındaki yaşam kalitesine etkileri incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda 22 hastada HP, 19 hastada ARG pozitifliği saptandı. Yirmi yedi hastada VKİ 35-39,9 kg/m2 olarak hesaplandı. Kadın cinsiyette ağrıya yanıtın daha yüksek olduğu (p=0,041) olduğu gözlenirken, HP pozitifliği olan grupta duygusal rol kısıtlılığında azalma (p=0,039) daha anlamlıydı. ARG pozitifliği saptanan hastalarda, SF 36 formunda anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0,05). HH çapı incelendiğinde, fiziksel fonksiyon ve ağrıya, daha geniş HH’si olan hastalarda daha yüksek oranda yanıt alındığı gözlendi (p= 0,039 ve p= 0,037). VKİ 30-34,9 kg/m2 arası olan grupta ağrıya yanıtın daha iyi olduğu gözlendi (p<0,001).

Sonuç: Düşük VKİ’ye sahip, geniş hiatal hernisi olan ve LNF uygulanan GÖRH’li hastalarda uygulanan cerrahinin değerlendirilmesinde SF 36 yaşam kalite indeksinin kullanılabileceği ve uygulanan LNF’nin başarılı sonuç verdiği sonucuna ulaştık.