Prosthetic Rehabilitation of Maloclusion and Vertical Dimension Inclued TMJ Disorder


Özkan B., Sarıyer S., Terzioğlu B.

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.325

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.325
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: Macroglossia is a rare condition characterized by the size of the resting tongue and undesirable application of force to the dentoalveolar structures.The aim of this case report is to relieve the complaints of a patient with macroglossia and tongue thrusting habit and who has difficulty in chewing and joint pain due to openbite,with an appropriate restoration and at the same time to provide appropriate aesthetics and function. CASE PEPORT: A male(34) patient with no systemic disease applied to our clinic with complaints of inability to chew,joint pain and aesthetic complaints.It was determined that the patient had macroglossia, fissured tongue, periodontal problems,openbite and joint crepitation.Periodontal treatment of the patient was performed. After the completion of the patient’s Phase I periodontal treatment,flap surgery was planned for the patient. By performing flap surgery under local anesthesia,granulation tissues were removed,scrp procedures were completed and the flap was closed primarily. Before starting the prosthetic procedures,it was determined that the vertical dimension of the patient was high by measuring the vertical dimension and it was decided to shorten the crown lengths by performing root canal treatment on the molar teeth to correct the open bite in the patient.The patient’s old bridges were removed and his preparations were corrected.A personal spoon was prepared taken impression with the irreversible hydrocolloid (Zhermack Hydrogum 5) impression material.Permanent impression were taken with Polyvinyl Siloxane (Zhermack elite HD). Pink porcelain and porcelain with zirconia substructure produced by the cut back method in the anterior region;In the posterior region,the restoration was completed using metalsupported porcelain. CONCLUSION: An ideal occlusion and esthetics was achieved with a correct prosthetic rehabilitation in the patient with openbite,inability to chew and joint pain.At the follow-up 3 months after the restoration was cemented,it was observed that the crepitation of the TMJ decreased and the chewing function of the patient improved. Keywords: Crepitation; Disocclusion; Macroglossia; Openbite; Vertical dimension

AMAÇ: Makroglossi, istirahat halindeki dilin büyüklüğü ve dentoalveoler yapılara istenmeyen kuvvet uygulaması ile karakterize nadir bir durumdur. Bu olgu sunumunun amacı makroglossisi ve dil itme alışkanlığı bulunan ve openbite nedeniyle çiğneme zorluğu ve eklem ağrıları yaşayan bir hastanın uygun bir restorasyon ile şikayetlerinin giderilmesi ve aynı zamanda uygun estetik ve fonksiyonun sağlanmasıdır. OLGU SUNUMU: 34 yaşındaki sistemik hastalığa sahip olmayan erkek hasta çiğneyememe, eklem ağrıları ve estetik şikayetler ile kliniğimize müracaat etti. Hastada makroglossi, fissürlü dil, periodontal problemler, openbite ve eklemde krepitasyon olduğu belirlendi. Hastanın periodontal tedavisi yapıldı. Hastanın Faz I periodontal tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaya flep cerrahisi planlandı. Hastaya lokal anestezi altında flep cerrahisi yapılarak granülasyon dokuları uzaklaştırılarak, kök yüzeyi düzleştirme işlemleri tamamlandı ve flep primer olarak kapatıldı. Protetik işlemlere başlamadan önce dikey boyut ölçümü yapılarak hastanın dikey boyutunun yüksek olduğu belirlendi ve hastadaki açık kapanışı düzeltmek için molar dişlere kanal tedavisi yapılarak kron boylarının kısaltılmasına karar verildi. Hastanın eski köprüleri sökülerek preparasyonları düzeltildi. İrreversible hidrokolloid ölçü maddesi (Zhermack Hydrogum 5) ile ölçü alınarak kişisel kaşık hazırlandı. Polivinil Siloksan (Zhermack elite HD) ile daimi ölçüleri alındı. Anterior bölgede cut back yöntemi ile üretilen zirkonya alt yapılı porselen ve pembe porselen; posterior bölgede ise metal destekli porselen kullanılarak restorasyon tamamlandı. SONUÇ: Openbite, çiğneyememe ve eklem ağrıları bulunan hastada doğru bir protetik rehabilitasyon ile ideal bir okluzyon ve estetik sağlandı. Restorasyonun simante edilmesinden sonraki 3 ay sonraki kontrolde TME’deki krepitasyonun azaldığı ve hastanın çiğneme fonksiyonunun düzeldiği gözlendi. Anahtar Kelimeler: Dikey boyut; Disokluzyon; Krepitasyon; Makroglossi; Openbite