Dış Kulak Yolunda Yabancı Cisim Olan Vakaların Değerlendirilmesi


Subaşı B.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.233-237, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dış Kulak Yolunda Yabancı Cisim Olan Vakaların Değerlendirilmesi AMAÇ: Dış kulak yolunda yabancı cisim olan olgularda yabancı cisim tipleri, komplikasyonları, tedavi yaklaşımları incelendi. MATERYAL ve METOD: Kasım 2015 ve Ağustos 2019 yılları arasında kulakta yabancı cisim nedenli tanı konulan 186 hastalar retrospektif olarak incelendi. Yabancı cismin tipi, hastanın yaşı, cinsiyeti, hasta şikayetleri, yabancı cismin hangi tarafta sık görüldüğü, komplikasyonlar, tedavi yöntemleri kaydedildi. BULGULAR: 186 kişinin (116 erkek, 70 bayan ortalama yaş 36.7 yıl dağılım: 9ay- 87 yıl) dış kulak yolunda yabancı cisim tespit edildi. 91 olguda (%48.92) sağ kulakta, 87 olguda (%46.77) sol kulakta, 8 olguda (%4.3) her iki kulakta yabacı cisim izlendi. 6 (%3.2) olguda tek kulakta birden fazla yabancı cisim izlendi. Hastaların 54’ ü 16 yaş altı çocuk, 132’si erişkindi. Çocuklarda en sık boncuk (%25.93), erişkinlerde en sık pamuk (%25) izlendi. 179 hastadan poliklinik şartlarında anestezi kullanmadan yabancı cisim çıkartılırken, 7 hastada genel anesteziyle yabancı cisim çıkarıldı. SONUÇ: Hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülen dış kulak yolu yabancı cisimleri sık görülen Kulak burun boğaz (KBB) acillerindendir. Komplikasyonlardan kaçınmak için uygun aletler kullanarak tecrübeli KBB hekimlerince otoskop ya da mikroskop yardımı ile iyi görüş sağlanarak dikkatlice çıkartılmalıdırlar. Anahtar kelimeler: Yabancı cisim, dış kulak yolu, pamuk, boncuk Evaluation of Patients with External Auditory Canal Foreign Bodies. ABSTRACT: BACKGROUND: To investigate the types of foreign bodies, complication rates, treatment protocols of patients with external auditory canal foreign bodies. METHODS: 186 patients who were diagnosed with foreign bodies in the external auditory canal were analyzed retrospectively between November 2015 and August 2019. Types of foreign bodies, age, gender, clinical symptoms, side of presentation, complications, treatment protocols were recorded. RESULTS: We detected 186 patients (116 males,70 females; range 9 month to 87 years) with external auditory canal foreign bodies. Foreign bodies were detected in right ear in 91 patients(%48.92), and in left ear in 87 patients (%46.77). 8 patients (%4.3) have bilateral foreign bodies and 6 patiens (%3.2) have at least two foreign bodies in the same external auditory canal. 54 patients were children under 16 years old, 132 were adults. Beads (%25.93) were the most common foreign bodies in children, cotton (%25) were the most common in adults. Foreign bodies were removed without use of any anesthetic agents in 179 patients but in 7 patients were removed under general anesthesia. CONCLUSION: External auditory canal foreign bodies are common emergency problem of otorhinolaryngology in both children and adults. They should be removed carefully under good vision using otoscope or under the microscope by experienced otorhinolaryngologist for prevent complications. KEY WORDS: Foreign body,external auditory canal, cotton, bead