Covid-19 Pandemisinde Telerehabilitasyon Temelli Ergoterapi Uygulamalarının Duyusal Modulasyon Düzeyi ve Aktivite Performansına Etkisi: Olgu Serisi


Creative Commons License

GÜNEY YILMAZ G., ÖNAL G.

SADAB 9th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2021, Antalya, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.80

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Our study aimed to determine the effect of telerehabilitation-based occupational therapy interventions on the level of sensory modulation and functional occupational performance during the pandemic period. Five children between the ages of 5 and 9 with sensory integration disorders were included in our study. A total of 16 sessions of telerehabilitation, 8 weeks, 2 sessions per week, were carried out via online channels (Zoom/Skype). Dunn Sensory Profile and WeeFIM Functional Independence Measure were applied before and after treatment. Data before and after the session were compared with SPSS 23.00. As a result, positive effects of telerehabilitation interventions on visual, vestibular, tactile and multi-sensory processing and functional activity level were determined in children (p<0.05). In conditions that negatively affect face-to-face rehabilitation, such as a pandemic, telerehabilitation interventions can be safe and alternative approaches. More telerehabilitation researchs are needed in the field of occupational therapy. Keywords: telerehabilitation, sensory integration, pandemic, occupational performance, occupational therapy

ÇalıĢmamız pandemi döneminde telerehabilitasyon temelli ergoterapi uygulamalarının, duyusal modülasyon seviyesine ve fonksiyonel aktivite performansına etkisini belirlemeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmamıza 5-9 yaĢları arasında duyu bütünlüğü bozukluğuna sahip 5 çocuk birey dahil edildi. Bireylere 8 hafta, haftada 2 seans olmak üzere toplam 16 seans telerehabilitasyon uygulaması online kanallarla (Zoom/Skype) gerçekleĢtirildi. Dunn Duyu profili ve WeeFIM Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü tedavi öncesi ve sonrasında uygulandı. Seans öncesi ve sonrası veriler SPSS 23.00 ile karĢılaĢtırıldı. Sonuçta çocuklarda telerehabilitasyon uygulamalarının görsel, vestibuler, taktil ve çoklu duyusal iĢlemleme üzerinde ve fonksiyonel aktivite seviyesinde olumlu etkileri saptandı (p<0.05). Pandemi gibi yüz yüze rehabilitasyonu olumsuz etkileyen koĢullarda telerehabilitasyon uygulamaları güvenli ve alternatif yaklaĢımlar olabilir. Ergoterapi alanında daha fazla telerehabilitasyon araĢtırmalarına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: telerehabilitasyon, duyu bütünleme, pandemi, aktivite performansı, ergoterapi